Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2017, 65582VergunningenOnderkant 5b, Milsbeek: besluit uitgebreide procedure

Logo Gennep

Burgemeester en wethouders van Gennep hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Realiseren van een woning in een karakteristieke schuur aan de Onderkant 5b te Milsbeek (2016-1101).

Verzenddatum

Dit besluit is verzonden op: 9 november 2017.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van 21 september 2017 tot en met 2 november 2017. Er zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerp. Het college heeft op 9 november 2017 besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van 16 november 2017 voor een periode van 6 weken voor een ieder te raadplegen op het gemeentekantoor, Ellen Hoffmannplein 1 te Gennep.

Beroep

Wanneer u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, kunt u gedurende zes weken na de verzenddatum van deze brief een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Limburg postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Als u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD) kunt u ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht