Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2017, 65527Circulaires

Circulaire (onkosten)vergoeding 2018 + wijziging bezoldiging 2017 politieke ambtsdragers waterschappen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circulaire van de per 1 januari 2018 geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van waterschappen en de wijziging per 1 januari 2017 van de bezoldigingsbedragen voor voorzitter en leden van het dagelijks bestuur, alsmede wijziging bedrag tegemoetkoming ziektekosten leden algemeen bestuur.

Onderwerp: Per 1 januari 2018 geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van waterschappen, wijziging per 1 januari 2017 van de bezoldigingsbedragen voor voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur, alsmede wijziging bedrag tegemoetkoming ziektekosten leden algemeen bestuur.

Doelstelling: Informatie over beleid.

Juridische grondslag: Waterschapsbesluit.

Relaties met andere circulaires: 1 oktober 2015, nr. 2015-0000427708 en 29 november 2016, nr. 2016-0000706978.

Ingangsdatum: 1 januari 2017 (wijziging bezoldigingsbedragen en tegemoetkoming ziektekosten) resp. 1 januari 2018 (wijziging (onkosten)vergoeding).

Geldig tot: Nader order.

De rechtspositie van politieke ambtsdragers is digitaal ontsloten op: www.politiekeambtsdragers.nl . U kunt zich op deze website aanmelden als u digitaal op de hoogte wilt blijven van nieuwe documenten en publicaties (per e-mail of RSS-feed).

Inleiding

Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor leden van het algemeen bestuur, leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters.

Daarnaast wordt u in deze circulaire geïnformeerd over de wijzigingen van de bezoldigingsbedragen per 1 januari 2017 voor de voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur, alsmede de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor de leden van het algemeen bestuur.

Deze wijzigingen volgen de afspraken die in het Sectoroverleg Rijk voor het personeel in de sector Rijk zijn gemaakt. Deze afspraken, en daarvan afgeleid de wijzigingen voor de voorzitter, de leden van het dagelijks bestuur en de leden van het algemeen bestuur, moeten alle nog formeel in de regelgeving worden opgenomen.

Omdat deze regelgevingsprocedure tijd vergt, wordt u, vooruitlopend op het formeel van kracht worden van die wijzigingen, door middel van deze circulaire geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen voor de voorzitter, de leden van het dagelijks bestuur en de leden van het algemeen bestuur.

U kunt deze wijzigingen nu al doorvoeren.

1. Bezoldiging van een voorzitter

Onlangs is in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 voor het personeel in de sector Rijk afgesproken dat met ingang van 1 januari 2017 de salarisbedragen structureel worden verhoogd met 1,4%. Deze verhoging komt in december 2017 met terugwerkende kracht tot uitbetaling; ook voor medewerkers die sinds 1 januari 2017 uit dienst zijn getreden.

Verhoging bezoldiging voorzitter van een waterschap

Het bedrag van de bezoldiging van de voorzitter van een waterschap is bepaald in artikel 3.24, eerste lid, van het Waterschapsbesluit en is naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

Het bedrag wijzigt als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijzigt (artikel 3.24, derde lid, van het Waterschapsbesluit).

Concreet betekent bovenstaande afspraak voor de voorzitter dat de salarisverhoging bestaat uit 1,4% structureel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Deze salarisverhoging komt in december 2017 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 tot uitbetaling.

Het bezoldigingsbedrag voor een voorzitter van een waterschap, genoemd in artikel 3.24, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt per 1 januari 2017 € 9.287,73 (was € 9.159,50) per maand, naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

Voorzitter die sinds 1 januari 2017 de functie heeft verlaten

Deze salarisverhoging moet ook met terugwerkende kracht worden betaald aan voorzitters die sinds 1 januari 2017 of later de functie hebben verlaten.

Doorwerking naar uitkeringen en pensioenen
Uitkeringen

De salarisverhoging heeft een algemeen karakter en werkt daarom op basis van artikel 133, derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) door naar al ingegane Appa-uitkeringen.

Pensioenen

De verhoging van het salaris is pensioengevend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Dit komt pas tot uitdrukking bij de vaststelling van het pensioengevend salaris in 20181.

Reeds ingegane ABP-pensioenen worden echter aangepast overeenkomstig de stijgingen (indexatie) van de ABP-pensioenen. Dat betekent dat deze salarisaanpassing geen effect heeft op al lopende pensioenuitkeringen.

2. Ambtstoelage van een voorzitter

Op grond van artikel 3.26, eerste lid, van het Waterschapsbesluit ontvangt de voorzitter per maand een ambtstoelage, naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

In het tweede lid van dat artikel is bepaald dat de ambtstoelage van de voorzitter per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumenten-prijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.

De consumentenprijsindex voor 2017 is bepaald op 102,03. Voor 2016 was dit indexcijfer 100,57. Procentueel is dat een verhoging van 1,5. Dit betekent dat het bedrag van de ambtstoelage per 1 januari 2018 wordt verhoogd met 1,5%.

Het bedrag genoemd in artikel 3.26, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt per 1 januari 2018 gewijzigd in € 386,74 per maand (was € 381,03), naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

3. Eindejaarsuitkering van een voorzitter

Op grond van artikel 3.41 van het Waterschapsbesluit ontvangt de voorzitter van een waterschap een eindejaarsuitkering, zoals omschreven in artikel 3.13 van het Waterschapsbesluit. Dat houdt in dat de voorzitter een eindejaarsuitkering ontvangt overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.

Voor uw informatie meld ik u dat voor een voorzitter van een waterschap sinds 1 december 2009 een eindejaarsuitkering geldt van 8,3%.

4. Bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur

Onlangs is in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 voor het personeel in de sector Rijk afgesproken dat met ingang van 1 januari 2017 de salarisbedragen structureel worden verhoogd met 1,4%. Deze verhoging komt in december 2017 met terugwerkende kracht tot uitbetaling; ook voor medewerkers die sinds 1 januari 2017 uit dienst zijn getreden.

In artikel 3.11 van het Waterschapsbesluit is het bedrag per maand bepaald van de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap bij een tijdsbestedingsnorm van 20%.

In het derde lid van dat artikel is geregeld dat deze bezoldiging wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.

Het referentiepunt voor de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap is de bezoldiging van een fulltime wethouder in een gemeente van 60.001 tot 100.000 inwoners. Per 1 januari 2017 bedraagt die bezoldiging € 7.584,32 (was € 7.479,61) per maand.

De bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap genoemd in artikel 3.11, eerste lid, van het Waterschapsbesluit bedraagt per 1 januari 2017 € 1.516,86 per maand (was € 1.495,92 per maand) bij een tijdsbestedingsnorm van 20%.

Leden dagelijks bestuur die sinds 1 januari 2017 de functie hebben verlaten

De salarisverhoging per 1 januari 2017 moet ook met terugwerkende kracht worden betaald aan leden van het dagelijks bestuur die sinds 1 januari 2017 of later het ambt hebben verlaten.

Doorwerking naar uitkeringen en pensioenen
Uitkeringen

De salarisverhoging heeft een algemeen karakter en werkt daarom op basis van artikel 133, derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) door naar al ingegane Appa-uitkeringen.

Pensioenen

De verhoging van het salaris is pensioengevend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. In tegenstelling tot de ABP-regeling wordt het pensioengevend salaris in de Appa-regeling met terugwerkende kracht naar 1 januari 2017 aangepast.

Reeds ingegane Appa pensioenen worden echter aangepast overeenkomstig de stijgingen (indexatie) van de ABP-pensioenen. Dat betekent dat deze salarisaanpassing geen effect heeft op al lopende pensioenuitkeringen.

5. Onkostenvergoeding van een lid van het dagelijks bestuur

In artikel 3.11a van het Waterschapsbesluit is bepaald dat een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap per maand een onkostenvergoeding ontvangt, naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

In het tweede lid van dat artikel is bepaald dat de onkostenvergoeding voor een lid van het dagelijks bestuur per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.

De consumentenprijsindex voor 2017 is bepaald op 102,03. Voor 2016 was dit indexcijfer 100,57. Procentueel is dat een verhoging van 1,5. Dit betekent dat het bedrag van de onkostenvergoeding van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap per 1 januari 2018 wordt verhoogd met 1,5%.

Het bedrag genoemd in artikel 3.11a, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt per 1 januari 2018 gewijzigd in € 355,80 per maand (was € 350,54), naar evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

6. Eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur

Gelet op artikel 3.13, eerste lid, van het Waterschapsbesluit ontvangt een lid van het dagelijks bestuur een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.

Voor uw informatie meld ik dat voor leden van het dagelijks bestuur sinds 1 december 2009 een eindejaarsuitkering geldt van 8,3%.

7. Vergoeding van een lid van het algemeen bestuur

Het bedrag van de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap, genoemd in artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit per 1 januari van elk jaar herzien door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen.

Het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen voor 2017 is bepaald op 108,5. Voor 2016 was dit indexcijfer 108,6. Dat betekent in principe een geringe procentuele verlaging voor het bedrag dat geldt per 1 januari 2018. Deze verlaging wordt echter niet doorberekend in het bedrag voor de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur over 2018. Het bedrag voor de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur voor 2018 blijft dus op hetzelfde niveau als het bedrag voor 2017.

Het bedrag genoemd in artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit voor de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur bedraagt per 1 januari 2018 € 477,42 (was € 477,42).

8. Onkostenvergoeding van een lid van het algemeen bestuur

In artikel 3.9, eerste lid, van het Waterschapsbesluit is bepaald dat een lid van het algemeen bestuur per maand een onkostenvergoeding ontvangt.

In het vijfde lid van dat artikel is bepaald dat de onkostenvergoeding van een lid van het algemeen bestuur per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.

De consumentenprijsindex voor 2017 is bepaald op 102,03. Voor 2016 was dit indexcijfer 100,57. Procentueel is dat een verhoging van 1,5. Dit betekent dat het bedrag van de onkostenvergoeding van een lid van het algemeen bestuur per 1 januari 2018 wordt verhoogd met 1,5%.

Het bedrag genoemd in artikel 3.9, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt per 1 januari 2018 gewijzigd in € 170,17 (was € 167,65).

9. Tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor een lid van het algemeen bestuur

Onlangs is in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 voor het personeel in de sector Rijk afgesproken dat met ingang van 1 januari 2017 de salarisbedragen structureel worden verhoogd met 1,4%. Deze verhoging komt in december 2017 met terugwerkende kracht tot uitbetaling; ook voor medewerkers die sinds 1 januari 2017 uit dienst zijn getreden.

In artikel 3.8, eerste lid, van het Waterschapsbesluit is bepaald dat een lid van het algemeen bestuur ten laste van het waterschap een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering ontvangt.

Op grond van het tweede lid van artikel 3.8 van het Waterschapsbesluit wijzigt dit bedrag overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.

Concreet betekent dit voor de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor leden van het algemeen bestuur, dat dit bedrag met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 wordt gewijzigd in € 103,98 per jaar (was € 102,54 per jaar).

Deze verhoging van de tegemoetkoming moet ook met terugwerkende kracht worden betaald aan leden van het algemeen bestuur die sinds 1 januari 2017 of later het algemeen bestuur hebben verlaten.

10. Vragen en informatie op internet

Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de volgende internetsite: www.politiekeambtsdragers.nl. Op deze site vindt u alle actuele wet- en regelgeving, circulaires en brochures over politieke ambtsdragers voor het Rijk, de provincie, de gemeente, de waterschappen en ook voor het Koninkrijk en de BES-eilanden voor zover deze afkomstig is van het Ministerie van BZK.

Voor eventuele nadere vragen kunt u contact opnemen met het Ministerie van BZK via postbus.helpdeskpa@minbzk.nl.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor deze, R. Bagchus Directeur Democratie en Burgerschap


X Noot
1

Het pensioengevend inkomen wordt in de ABP-regeling volgens de zogenoemde ‘peildatumsystematiek’ berekend op basis van het vaste inkomen, zoals dat op 1 januari van elk kalenderjaar bekend is, verhoogd met de variabele pensioengevende inkomensbestanddelen van het voorgaande jaar. Het is vanwege de peildatumsystematiek niet mogelijk het pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht te wijzigen. De verhoging van het salaris in verband met de wijziging van de salarisbedragen wordt daarom pas pensioengevend in 2018. Om de verhoging in 2017 ook te laten meetellen wordt deze als variabel inkomensbestanddeel behandeld, zodat daarover in 2018 opbouw en afdracht plaatsvindt. Hiervoor wordt berekend wat het ABP-jaarinkomen zou zijn geweest als de salarisverhoging per 1 januari 2017 was doorgevoerd. Het verschil tussen het daadwerkelijke ABP-jaarinkomen 2017 en het herberekende jaarinkomen 2017 wordt als variabel inkomensbestanddeel toegevoegd aan het ABP-jaarinkomen 2018.