Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2017, 65497Ruimtelijke plannenRectificatie Ontwerp bestemmingsplan “Rond Deel 12 Bladel” en herbegrenzing stedelijk gebied met Rond Deel nummers 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18 te Bladel

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerp bestemmingsplan “Rond Deel 12 Bladel” ter inzage ligt. Met het ontwerp bestemmingsplan is het voornemen om een verzoek aan Gedeputeerde Staten te doen voor een herbegrenzing van het stedelijk gebied in de Verordening Ruimte Noord-Brabant.

Inhoud

Het ontwerp bestemmingsplan Rond Deel 12 heeft betrekking op het wijzigen van de gebruiksmogelijkheden op het perceel Rond Deel 10 en 12 te Bladel. Nu is maximaal milieucategorie 2 toegestaan of een agrarisch verwant bedrijf (in iedere milieucategorie). Dit wordt gewijzigd naar maximaal milieucategorie 3.1 en een bedrijfsverzamelgebouw.

Het is gelegen op de kadastrale percelen gemeente Bladel, sectie H, nummers 1868, 1869, 2603 en 2605, plaatselijk bekend Rond Deel 12 Bladel.

Het bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het noodzakelijk het stedelijk gebied te herbegrenzen in de Verordening Ruimte Noord-Brabant. Om tot een logische herbegrenzing te komen is het voornemen om aan Gedeputeerde Staten te verzoeken om het stedelijk gebied te vergroten met de percelen plaatselijk bekend Rond Deel 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18 te Bladel. Het betreft de kadastrale percelen gemeente Bladel, sectie H, nummers 1463, 1637 (gedeeltelijk), 1868, 1869, 2006, 2603, 2604, 2605 en 2606.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het voornemen om Gedeputeerde Staten te verzoeken tot herbegrenzing van het stedelijk gebied ligt van 16 november tot en met 27 december 2017 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPG0036Ronddeel12-ONTW.

Indienen zienswijzen

Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan en de herbegrenzing van het stedelijk gebied kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel (van het ontwerpplan) deze betrekking heeft.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met de heer J.M.H.L. Scheres van de afdeling Ontwikkeling (telefoon 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.