Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning appartementengebouwen Pilon, Drierivierenlaan 357 t/m 587 te Ridderkerk.

Logo Ridderkerk

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat:

  • de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven voor het op onderdelen afwijken van het bestemmingsplan “Slikkerveer Rivieroevers” in het kader van de omgevingsvergunning voor Drierivierenlaan 357 t/m 587;

  • het college van burgemeester en wethouders vergunning heeft verleend voor Drierivierenlaan 357 t/m 587 (R160304895), voor het oprichten van 116 appartementen.

Wilt u de verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning bekijken?

Dat kan vanaf 3 februari 2017 tot en met16 maart 2017:

  • via de website van de gemeente Ridderkerk op www.ridderkerk.nl/(Ter inzage);

  • via de landelijke website op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0597.OVWoongebouwPilon-D001

  • in het gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1).

Beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Tot en met 16 maart 2017 bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen voor:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Naar boven