Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2017, 6494Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Zwanenburg De Kom Noordwestzijde’ en exploitatieplan ‘Zwanenburg De Kom Noordwestzijde’ 

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 26 januari 2016, nummer 2016.0067421, het bestemmingsplan ‘Zwanenburg De Kom Noordwestzijde’ en het exploitatieplan ‘Zwanenburg De Kom Noordwestzijde’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGzwbkomnrdwestz-C001en is conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.

 

Het plan

Het plangebied ligt aan de Noordwestzijde van het centrum van Zwanenburg. Het bestemmingsplan beoogt de ontwikkeling van het dorpshuis, het dorpsplein en de verplaatsing van de Lidl mogelijk te maken.

 

Inzien

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting) en het vastgestelde exploitatieplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn deze stukken dagelijks in te zien van 9-13 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852.

 

De terinzageligging begint op 6 februari 2017 en duurt zes weken.

 

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kunnen de volgende belanghebbenden

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad en

b. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om

een zienswijze in te dienen.

 

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het exploitatieplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzageligging. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.