Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2017, 64430Interne regelingen

Besluit van de Minister van Financiën van 3 november 2017, (kenmerk 2017-198197), houdende wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015 in verband met uitbreiding leden Bestuursraad

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

Het organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015 wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 5, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. De leden van de bestuursraad zijn:

  • a) de SG;

  • b) de directeur-generaal Belastingdienst;

  • c) de directeur-generaal voor Fiscale Zaken;

  • d) de directeur-generaal van de Rijksbegroting;

  • e) de thesaurier-generaal;

  • f) de plaatsvervangend secretaris-generaal;

  • g) de (hoofd)directeur Financieel-Economische Zaken.

  De directie Bestuurlijke en Juridische Zaken verzorgt het secretariaat van de bestuursraad.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 augustus 2017.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra