Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 63991Overig

Vacature Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden is een onafhankelijk adviescollege van de regering en het parlement in de zin van de Kaderwet adviescolleges. De Raad adviseert over de metrologische infrastructuur in Nederland en in het bijzonder over aangelegenheden die verband houden met meetstandaarden en internationale herleidbaarheid.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is op zoek naar een:

Voorzitter voor de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden (m/v)

VSL

Het beheer en de ontwikkeling van de nationale meetstandaarden wordt in opdracht van de Nederlandse overheid verzorgd door VSL. Als nationaal metrologisch instituut opereert VSL op het snijvlak van wetenschap en industrie. Op het gebied van meten is VSL één van de topinstituten van de wereld. Het is een privaat bedrijf met een publieke taak. Naast het beheren en ontwikkelen van de nationale meetstandaarden levert VSL diensten als kalibraties, leveren van referentiematerialen, interlaboratoriumvergelijkingen en trainingen. Hierdoor draagt het in belangrijke mate bij aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen in bedrijfsleven en samenleving. Daarbij speelt VSL in op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van klimaat en zorg.

Om zijn positie als toonaangevend meetinstituut te bestendigen en te bewerkstelligen dat het kan blijven inspelen op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, staat VSL de komende tijd voor een aantal uitdagingen. Hierbij is het belangrijk dat er een duidelijke scheiding is tussen publieke en commerciële activiteiten. Het doel daarvan is om enerzijds te borgen dat VSL zijn publieke taak goed kan blijven uitvoeren en anderzijds te bewerkstelligen dat het commerciële deel van VSL activiteiten kan ontplooien en risico’s kan nemen die passen bij een belangrijke innovatieve speler in de metrologie. In het verlengde hiervan worden ook stappen ondernomen om VSL (beter) aan te laten sluiten bij relevante bestaande publiek-private samenwerkingsverbanden.

Inzet van de Raad

In 2018 wordt in elk geval van de Raad gevraagd om mee te denken en te adviseren over de aanpak van de hierboven geschetste uitdagingen en ontwikkelingen voor VSL. Daarbij zal zij ook worden gevraagd haar inzichten te delen over hoe volgens haar metrologie in het algemeen en VSL in het bijzonder een rol kan spelen in de huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Ook wordt de Raad gevraagd om in lijn met voorgaande een strategische visie op te stellen met betrekking tot de ontwikkeling van de nationale meetstandaarden in de komende vier à vijf jaar. Daarnaast houdt de Raad toezicht op het technische en wetenschappelijke niveau van de verwezenlijking van de meetstandaarden. In het kader van het European Metrology Programme for Innovation and Research wordt op Europees niveau nauw samengewerkt.

Uw taak als voorzitter

De Raad bestaat inclusief de voorzitter uit negen leden afkomstig van universiteiten, medische centra en innovatieve bedrijven. Als voorzitter vertegenwoordigt u de Raad naar buiten toe. U borgt de kwaliteit van het toezicht van de Raad op VSL en de advisering aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en het parlement met betrekking tot de metrologische infrastructuur in Nederland. U heeft een achtergrond in het bedrijfsleven of de wetenschap en een duidelijke visie op een toekomstbestendige metrologische infrastructuur in Nederland. Het voorzitterschap vergt van u op jaarbasis ongeveer twaalf werkdagen; vier à vijf keer per jaar leidt u de plenaire vergaderingen van de Raad.

Functie-eisen: u hebt een academisch werk- en denkniveau en affiniteit met metrologie of technologie en zicht op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in (één van) deze vakgebieden. U hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en ervaring met bestuurlijke processen en de beïnvloeding daarvan. U beschikt over een actueel netwerk in de wetenschap of het bedrijfsleven en bent in staat om met zowel wetenschap als bedrijfsleven verbanden te leggen vanuit de gedachte dat samenwerking met diverse stakeholders tot versterking leidt. U beschikt over een onafhankelijke oordeelsvorming, u bent breed maatschappelijk georiënteerd en u benadert vraagstukken als vanzelfsprekend strategisch en integraal. U bent in staat om samen met de andere leden van de Raad vanuit heel verschillende invalshoeken een coherente visie te formuleren. Bij dit alles houdt u altijd oog voor de publieke taak van VSL, bent u zich bewust van eventuele conflicterende belangen en bent u in staat om daar adequaat mee om te gaan.

Arbeidsvoorwaarden: u wordt voor vier jaar benoemd. Honorering gebeurt conform de Vergoedingenregeling Raad van deskundigen voor de nationale standaarden 2004.

Inlichtingen over deze vacature kunt u verkrijgen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dr. W.A.J. de Waal, telefoon 070-379 64 36, e-mail w.a.j.dewaal@minez.nl, of mr. drs. W. Noordhoek, telefoon 070-379 7545, e-mail: w.noordhoek@minez.nl.

Uw schriftelijke sollicitatie dient uiterlijk vier weken na publicatie van deze advertentie binnen te zijn en gericht te zijn aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, t.a.v. mr. A. P. de Groene, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag onder vermelding van Vacature RvD 2017-Vz. U kunt ook solliciteren per e-mail via een van de bovenstaande e-mailadressen. Vermeld in dat geval bij onderwerp: Vacature RvD 2017-Vz.