Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2017, 63955Interne regelingen

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 2 november 2017, kenmerk DP&O/17/2145421, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer M.G.J. Harbers, in het bijzonder zal zijn belast

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951, houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris (Stb. 1951, 24);

Besluit:

Artikel 1

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer M.G.J. Harbers, is binnen de grenzen van het door de Minister van Justitie en Veiligheid vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de aangelegenheden betreffende:

  • a. vreemdelingenzaken/migratie,

  • b. artikel 1F van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

  • c. grensbewaking in vreemdelingenzaken,

  • d. de Rijkswet op het Nederlanderschap,

  • e. mensenhandel, waaronder mensensmokkel, en prostitutie met uitzondering van de criminaliteitsaanpak,

  • f. internationaal migratiebeleid,

met inbegrip van de bijbehorende wetgeving, de daarmee samenhangende juridische aangelegenheden en de uitvoeringsorganisaties op deze terreinen.

Artikel 2

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Artikel 3

De Staatssecretaris voert in de internationale contacten die hij heeft bij de behartiging van de in artikel 1 genoemde aangelegenheden, de titel: Minister voor Migratie.

Artikel 4

Het besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2016, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast (Stcrt. 2016, 52135) wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus