Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2017, 63807Interne regelingen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2017, 2017-0000174275, tot Aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 24, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit Taak FEZ;

Gezien het besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 augustus 2017, nr. FEZ/1237396, tot doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW;

Besluit:

Artikel 1

De heer L.D. Messina, werkzaam bij de Directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te belasten met het kasbeheer, bedoeld in artikel 4, van de Regeling kasbeheer 2012.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze, de directeur Financieel Economische Zaken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C. van Vliet

TOELICHTING

In verband met het overdragen van een gedeelte van het kasbeheer van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar het Financieel Diensten Centrum van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is de bevoegdheid tot het aanwijzen van de kasbeheerder, voor zover het de taken van het Financieel Diensten Centrum betreft, per 1 september 2017 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doorverleend aan de directeur Financieel Economische Zaken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij dit besluit wijst de directeur Financieel Economische Zaken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kasbeheerder aan. Een afschrift van dit besluit wordt verstrekt aan de Algemene Rekenkamer, de Minister van Financiën, de directeur Financieel Economische Zaken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de directeur Auditdienst Rijk en belanghebbenden.