Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 63658Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 november 2017, nr. WJZ/17152662, tot wijziging van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2, tweede lid, van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld wordt de zinsnede ‘3 april 2017 tot en met 29 december 2017’ vervangen door: 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 november 2017

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

Voor 2018 kunnen aanvragen op grond van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld worden ingediend van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Het subsidieplafond voor 2018 wordt, net als in 2017, vastgesteld op € 40 miljoen. Dit subsidieplafond is reeds opgenomen in artikel 6, eerste lid, van de regeling, zodat dit artikel geen wijziging behoeft. Deze regeling heeft derhalve geen gevolgen voor de regeldruk.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Dit is een vast verandermoment als bedoeld in aanwijzing 174, tweede lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Wel wordt afgeweken – zij het in geringe mate – van de regel dat tussen de publicatiedatum en het tijdstip van inwerkingtreding een termijn van minimaal twee maanden in acht wordt genomen. Deze afwijking wordt gerechtvaardigd doordat de doelgroep van deze regeling gebaat is bij een spoedige inwerkingtreding, waarvoor afwijking volgens aanwijzing 174 wegens de eerste uitzonderingsgrond van het vierde lid in dit geval is toegestaan.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes