Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2017, 63558Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Logo Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij op 31 oktober 2017 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo omgevingsvergunning hebben verleend voor de bouw van een woning op het perceel Kwadijk 131 te Kwadijk.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo;

  • het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo;

  • het maken van een inrit/uitweg, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder 3 van de Wabo.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft vanaf 11 september 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep indienen

De verleende omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van

6 november 2017 gedurende zes weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling VROM, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen dit besluit kan, gedurende bovengenoemde periode, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem, wanneer u:

  • -

    Belanghebbende bent en;

  • -

    tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest).

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u tevens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Edam-Volendam, 3 november 2017