Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WageningenStaatscourant 2017, 63091VerkeersbesluitenVerkeersbesluit t.b.v. voorrangsfietspad Kielekampsteeg - Bornsesteeg

Logo Wageningen

kenmerk: JSO_01_17.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

In de afbeelding hierboven is met rode lijnen aangegeven waar het fietspad is aangelegd.

Bevoegdheid:

Artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994.

Grondslag:

Artikel 15 Wegenverkeerswet en artikel 12 BABW.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Aanleiding en belangen:

Aanleiding:

De aanleiding is de ontsluiting van de Wageningse Campus. De huidige ontsluiting (Droevendaalsesteeg) is in de spits overbelast. Daardoor rijdt er meer autoverkeer over de Kielekampsteeg en Bornsesteeg. De verkeersveiligheid van fietsers staat daardoor onder druk. Er fietsen ook veel scholieren. In de Netwerkvisie is de Kielekampsteeg als doorgaande fietsroute bepaald. Voor autoverkeer is dit echter ook een logische route vanaf de nabijgelegen snelweg (A12). Om de bereikbaarheid van de campus in voldoende mate te garanderen, ook voor hulpdiensten, is het goed deze route vrij beschikbaar te houden.

De oplossing voor de verkeersveiligheid is gevonden in een vrijliggend tweerichtingen voorrangsfietspad langs de beide wegen. De huidige weg blijft een erftoegangsweg buiten de kom (60km/uur), waar enkele plateaus zijn gemaakt om de automobilist te helpen zich aan de limiet te (blijven) houden.

Reactie Fietsersbond:

De Fietsersbond heeft gepleit om de route om te vormen tot fietsstraat. Echter voor een fietsstraat op de Kielekampsteeg en de Bornsesteeg is en blijft er te veel autoverkeer. Uit ervaring blijkt namelijk dat in soortgelijke gevallen een fietsstraat niet werkt. Dit is conform CROW richtlijnen: Ontwerpwijzer Fietsverkeer en de Discussienotitie fietsstraten binnen de kom (http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Discussienotitie+fietsstraten+binnen+de+komhttp://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Discussienotitie+fietsstraten+binnen+de+kom).

Belangen:

Aan dit verkeersbesluit liggen de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Politieadvies

In overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie, van de politieregio Gelderland-Midden. De politie stemt in met de borden voor het fietspad. Over het bord "verleen voorrang" op de Bornsesteeg voor het fietspad Kielekampsteeg Plassteeg meldde de politie dat het bord ook geldt voor de rijbaan voor het autoverkeer. Het lijkt dan logisch om de hele kruising in de voorang te zetten, maar dat zou ten koste gaan van de verkeersveiligheid op de Plassteeg. Daardoor is toch gekozen om de kruising voor het autoverkeer zonder voorrangsregeling te houden.

BESLUIT

Het college heeft besloten tot het plaatsen / aanbrengen van:

  • 1.

    de borden G11 met OB505 (verplicht fietspad in twee richtingen bereden) en G12 (einde verplicht fietspad) bij de aansluitingen van het aan te leggen fietspaden langs de Kielekampsteeg, de Bornsesteeg en de Droevendaalsesteeg.

  • 2.

    de borden B06 (verleen voorrang aan kruisende weg) en haaientanden op het wegdek, zodat het fietspad Kielekampsteeg Bornseweg in de voorrang komt; het fietspad vanaf de Plassteeg in de voorrang komt op de Bornsesteeg, maar voorrang moet verlenen aan eerder genoemd fietspad

Wageningen 31 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Wageningen

Namens deze

ing. J.S. Overvest

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Mededelingen

De link naar de publicatie in de Staatscourant wordt geplaatst op de website www.wageningen.nl en ook in de lokale krant bij het Gemeentenieuws. De link wordt ook verzonden aan politie Gelderland Midden, Unit Coördinatie Knooppunt en de regiopolitie Gelderland-Midden.

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaarmogelijkheid

Bent u het niet met dit besluit eens? Dan willen wij u vragen om eerst telefonisch contact met ons op te nemen via 0317 - 49 29 11. We kunnen met u samen het besluit dan doornemen en uw eventuele vragen en opmerkingen bespreken. Wilt u na dit gesprek toch bezwaar maken? Zorg dan dat u binnen 6 weken na de publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift ingediend heeft t.a.v. burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich laat vertegenwoordigen of gebruik maakt van een gemachtigde, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam en het adres van deze persoon. Wanneer voor het indienen van een gemachtigde die niet advocaat is, gebruik wordt gemaakt, verdient het aanbeveling de machtiging direct bij te sluiten. Het bezwaarschrift kunt u ook digitaal indienen, met behulp van uw DigiD, op https://www.wageningen.nl/Bestuur/Beleid_en_regelgeving/Bezwaarschrift_indienen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Als u wilt dat het besluit niet meteen ingaat, kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaarschrift heeft ingediend. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen, met behulp van uw DigiD, via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Meer informatie vindt u op deze site.

Kosten

Aan het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Deze kunt u vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-bestuursrecht.aspx