Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2017, 63022VergunningenProvincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht (Wenckebachstraat 1, Velsen)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, bekend dat zij een aanmeldingsnotitie heeft getoetst aan de criteria van artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer en heeft besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

 

De aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van eventuele m.e.r.-plicht is ingediend naar aanleiding van de voorgenomen verandering van Tata Steel IJmuiden BV om een pilot plant voor een langdurige periode (ca. vier jaar) in werking te hebben voor de productie van ruwijzer met een innovatieve technologie (HIsarna). Om de duurproef mogelijk te maken, worden er aan en om de installatie aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen hebben tot gevolg dat er niet alleen meer afvalwater zal vrijkomen, maar ook andere afvalwaterstromen dan bij de voorgaande proeven.

 

Zaaknummer: 4764264

 

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (contactpersoon: Rob Lunshof);

- Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Toekanweg 7 te Haarlem;

- Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk;

- de Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden;

- De Bibliotheek IJmond Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk;

- De Bibliotheek IJmond Noord, Maerten van Heemskerckplein 3 te Heemskerk;

- Het Centraal Publieksbureau van de gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk.

 

Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. In een later stadium tijdens de vergunningverleningsprocedures in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw) kan dit aan de orde worden gesteld.

 

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.