Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 62994Ruimtelijke plannenTervisielegging Ontwerp-Bestemmingsplan “N18 – gedeelte - Enschede” (NL.IMRO.0153.BP00123-0002)

Logo Enschede

Voor een gebied dat globaal begrens wordt door het tracé uit het Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede is het bestemmingsplan “N18 – gedeelte Enschede” ontworpen.

Dit plan voorziet in de ruimtelijk-planologische vertaling van het Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede in het bestemmingsplan en heeft geen betrekking op de reeds in uitvoering zijnde aanleg van het gedeelte van de N18 op het grondgebied van de gemeente Enschede.

Inzien bestemmingsplan:

Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 2 november tot en met 13 december 2017 voor een ieder ter inzage.

Bestemmingsplan digitaal inzien:

Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00123-0002

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00123-/NL.IMRO.0153.BP00123-0002/

Papieren versie bestemmingsplan inzien:

Wilt u liever de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan inzien? Dan verzoeken wij u een mail met de naam van het plan te sturen naar vergunning@enschede.nl . U ontvangt dan van ons een pdf versie van het gevraagde ontwerpbestemmingsplan.

Nadere toelichting of inzien op stadskantoor:

Wilt u een nadere toelichting op het ontwerpbestemmingsplan of het plan inzien in het Stadskantoor? U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl. Wij verzoeken u in de mail aan te geven dat u een afspraak wilt maken en de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen of besluiten in te zien in het Stadskantoor.

Reageren

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerp-bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Digitale zienswijzen: kunnen worden ingediend via www.enschede.nl. Om digitaal een zienswijze te kunnen indienen dient u te beschikken over DigiD of E-herkenning.

Schriftelijke zienswijzen: kunnen worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. In de brief moeten de volgende zaken vermeld worden: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan <naam plan>, uw naam en adres en uw handtekening.

Mondelinge zienswijze: U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar  vergunning@enschede.nl. Geef hierin duidelijk aan dat u een afspraak wilt maken voor het indienen van uw zienswijze. U wordt uiterlijk de volgende werkdag gebeld voor het maken van een afspraak.

Zienswijzen kunnen geen betrekking hebben op het Tracébesluit:

Op grond van artikel 13, tiende lid van de Tracéwet kunnen geen zienswijzen worden ingediend tegen het bestemmingsplan voor zover dat zijn grondslag vindt in het Tracébesluit N18 Varsseveld - Enschede. Reden hiervoor is dat al beroep heeft opengestaan tegen dat Tracébesluit en het niet mogelijk is om dat Tracébesluit opnieuw ter discussie te stellen.