Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2017, 62726Interne regelingen

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001807, houdende departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 25 oktober 2017, nr. 3213933;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel 1

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van het groen onderwijs voor zover deze voor 26 oktober 2017 was opgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

De taken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 3

De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 26 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte