Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2017, 62524VerkeersbesluitenRecreatieve fietsverbinding Eindhovens Kanaal

Logo Geldrop-Mierlo

Aan leiding

Er is geconstateerd dat er nog geen goede recreatieve verbinding (voor langzaam verkeer) was tussen Landgoed Gulbergen en het natuurgebied ten zuiden van het Eindhovens Kanaal, waarin onder meer camping ’t Wolfsven is gelegen. Ook ontbreekt een schakel tussen de natuurgebieden het Groene Woude en de Strabrechtse heide. Het Eindhovens Kanaal vormt hiervoor nog een barrière. Dit project heeft ten doel om te voorzien in de ontbrekende schakels, waardoor recreatieve elementen worden verbonden.

Huidige verkeersituatie

In de huidige situatie is een groot deel van de route nog zandpad, terwijl er alleen rondom de woningen aan de Eksterlaan sprake is van geasfalteerde wegen. Op de zandpaden is nu eigenlijk geen fietsverkeer mogelijk. De zandpaden worden nu vooral gebruikt als ontsluitingsroute voor de aangrenzende bospercelen en als wandelpad.

Er is voor gekozen om de recreatieve fietsverbinding bij de ingang van camping ’t Wolfsven te laten beginnen. Bezoekers van de camping kunnen dan via de fietsverbinding een route zoeken naar Eindhoven, Nuenen of Helmond. Vervolgens wordt de route om ’t Wolfsven heen geleid, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande zandpaden en wegen. Via de aansluiting met de wijk Luchen wordt het voor de bewoners van deze wijk mogelijk gemaakt om snel gebruik te maken van de fietsverbinding, b.v. woon-werk-fietsverkeer naar Eindhoven. Vervolgens wordt via een route door de bossen een nieuw pad aangelegd richting het Eindhovens Kanaal, dit ter hoogte van de grondbank. Het is waarschijnlijk dat deze locatie in de toekomst een andere, meer recreatieve functie krijgt. Na het oversteken van het kanaal via een fietsbrug wordt verder aangesloten op de bestaande fietspaden langs het Eindhovens Kanaal.

Kruispunt Fazantlaan / Eksterlaan

Dit kruispunt is nu nog een gelijkwaardige kruising, waarbij verkeer vanaf rechts voorrang heeft. Richting ’t Wolfsven is nu een fietssluis aanwezig om te voorkomen dat deze route als sluiproute richting Geldrop wordt gebruikt.

Eindhovens Kanaal

Het Eindhovens Kanaal is alleen via de Collse Hoefdijk (Geldrop) en de Broekstraat (Mierlo) over te steken voor fietsverkeer.

Gewenste verkeer s situatie

In de nieuwe situatie willen we vooral de route als fietspad in gaan richten. Gelet echter op het gegeven dat er langs de route veel particuliere percelen zijn gelegen, die nu via het bestaande zandpad worden ontsloten, is het nodig om een fors deel van de route als ‘Fietsstraat’ in te richten. Ter hoogte van de Eksterlaan zal een gedeelte van de fietsverbinding niet als “Fietsstraat’ worden ingericht om te voorkomen dat dit als sluiproute door gemotoriseerd verkeer wordt gebruik, inclusief een fietssluisje.

Aansluit i ng Spechtlaan / Patrijslaan

Verder zorgt de aanleg van de fietsstraat dat de voorrangsituatie moet worden geregeld. Dit was tot nu toe niet nodig, omdat het verkeer op het zandpad standaard voorrang dient te verlenen. Ook wordt hier een bord geplaatst om aan te geven dat deze weg doodloopt vanwege het verderop gelegen fietssluisje. Dit verbod geldt dus niet voor fietsers.

Spechtlaan

Op de plek waar de fietsstraat eindigt en overgaat in een fietspad, zal aan beide zijden een bord worden geplaatst dat er hier sprake is van een ‘verplicht fietspad’ in beide richtingen.

Voor de aanleg van het fietspad zullen ook enkele bomen moeten worden gekapt. Dit wordt elders in het plan gecompenseerd. De kap van de bomen is nodig om voldoende ruimte te krijgen om een voldoende breed en veilig fietspad te realiseren.

Kruispunt Fazantlaan / Eksterlaan

Het kruispunt zal iets verhoogd worden aangelegd, terwijl er hier ook een voorrangssituatie komt. Het (fiets)verkeer op de fietsstraat heeft voorrang op het verkeer uit de Fazantlaan. Het verkeer komend vanaf de Fazantlaan dat de Eksterlaan inrijdt wordt via bebording erop gewezen dat zij nu op een fietsstraat rijden. Ook wordt er, komende vanaf beide zijden van de Fazantlaan, aangegeven dat er op de Eksterlaan (fietsstraat) sprake is van een parkeerverbodszone. Dit houdt in dat op de Eksterlaan alleen in parkeervakken mag worden geparkeerd en dus niet op de rijbaan of in de berm. Dit om een vrije doorgang zonder belemmeringen voor fietsverkeer op de fietsstraat te garanderen en de berm te beschermen.

Tenslotte blijven de borden ‘Doodlopende weg’ die na de kruising op de Eksterlaan (richting ’t Wolfsven) en in de Fazantlaan richting het onverharde weggedeelte aanwezig zijn ook in de nieuwe situatie gehandhaafd. Beide weggedeelten blijven (fysiek) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en zijn slechts voor fietsverkeer toegankelijk.

Aansluiting Eksterlaan / St. Catharinaweg

Bij de aansluiting van de Eksterlaan op de St. Catharinaweg wordt aangegeven dat in de richting van de Eksterlaan sprake is van een fietsstraat met een parkeerverbodszone. De St. Catharinaweg is een reguliere weg, waar geen parkeerverbodszone geldt. In de toekomst zal hier de Vlinderlaan met een fietspad worden aangelegd. In dat geval ontstaat er een doorgaande fietsverbinding tussen de Eksterlaan en de Koolmees.

Aansluiting St. Catharinaweg / Koolmees

Ter hoogte van de aansluiting St. Catharinaweg-Koolmees wordt met bebording aangegeven dat in de weg Koolmees weer sprake is van een fietsstraat en van een parkeerverbodszone. Ook hier wordt een parkeerverbodszone ingesteld, zodat alleen nog maar in de parkeervakken buiten de rijbaan geparkeerd mag worden. Parkeren op de rijbaan of in de berm is net als in de Eksterlaan hier niet toegestaan om een vrije doorgang zonder belemmeringen voor fietsverkeer op de fietsstraat te garanderen en de berm te beschermen.

Overgang bebouwde kom

Mede in verband met de voortgang van de 2e fase van nieuwbouwwijk Luchen wordt het gewenst geacht de bebouwde kom iets te verplaatsen, zodat ook de toekomstige woonbebouwing binnen de bebouwde kom komt te liggen. Ondanks dat er sprake is van een fietsstraat is er voor gekozen om buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/h aan te houden. Dit komt overeen met het heersende snelheidsregime op de bestaande zandpaden in de bossen van de Luchenseheide. Op het gedeelte buiten de bebouwde kom is geen parkeeroverlast te verwachten, waardoor de parkeerverbodszone niet meer buiten de bebouwde kom geldt.

Aansluiting zandpad achter ’ t Wolfsven / Luchenseheide

Hier worden twee borden ‘Fietsstraat’ geplaatst, zodat het voor het verkeer duidelijk is, komende vanaf het zandpad, dat er op het geasfalteerde pad ‘auto’s te gast zijn’.

Kruising Luchenseheide / brug richting Eindh o vens Kanaal

Ook hier worden borden geplaatst dat het geasfalteerde fietspad een ’Fietsstraat’ is. Verder wordt aangegeven dat het pad richting de brug over het Eindhovens Kanaal een doodlopende weg is voor auto’s, omdat de fietsstraat verder op wijzigt in een verplicht fietspad.

Dit gebeurt net na de plek met de laatste toegang tot een particulier perceel.

Bij de brug over het Eindhovens Kanaal komt geen bebording, omdat hier slechts twee fietspaden op elkaar aansluiten. Het regelen van de voorrang met haaientanden is dan voldoende.

Wel komt er op de brug een paal om te voorkomen dat autoverkeer wel gebruik gaat maken van de nieuwe verbindingsroute over het Eindhovens Kanaal

Juridisch kader

Op basis van artikel 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer kan hierover een verkeersbesluit worden genomen om de gewenste verkeersituatie te bewerkstelligen. In het Raadsbesluit van 30 november 2009 heeft de Raad het college van Burgemeester en Wethouders gemachtigd de bebouwde kom van Mierlo inzake de nieuwbouw op Luchen in verschillende fases te wijzigen (rekening houdend met de (gerealiseerde) bebouwing.

Afstemming politie

De genoemde wegen zijn in beheer en onderhoud van de gemeente. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de politie, die op 12 oktober 2017 hierover een positief advies heeft afgegeven. In het advies wordt aangegeven dat de in het verkeersbesluit voorgestelde maatregelen en de daarbij behorende verkeersituatie zullen positief bijdragen aan de verkeersveiligheid van de gebruikers van de betreffende fietsverbinding.

Dit verkeersbesluit is op 26 oktober 2017 genomen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op de weg voor alle verkeersdeelnemers. Op 2 november 2017 wordt het besluit gepubliceerd in Middenstandsbelangen en de Staatscourant.

Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘Ontwerp recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en Aa, d.d. 5 oktober 2017”.

Motivering / Belangenafweging

Motivering wegenverkeerswet

In artikel 21 van het BABW zijn voorschriften opgenomen omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

De maatregel is bedoeld om de veiligheid op de weg te verzekeren, door rekening te houden met alle verkeersdeelnemers. Een groot deel van de route is niet als fietspad, maar als fietsstraat ingericht, zodat de vrijheid van verkeer wordt gewaarborgd. Dit geldt met name voor de grondbezitters langs de recreatieve fietsverbinding, die ook met hun auto hun perceel moeten kunnen bereiken.

Belangenafweging

Er is bij de uitwerking getracht een balans te zoeken tussen de fietsers, die van de recreatieve fietsverbinding gebruik willen maken, en de particuliere grondeigenaren, die hun perceel willen bereiken. Hierdoor is een groot deel van het fietspad als fietsstraat ingericht, zodat fietsers weliswaar het primaat hebben, maar waarbij ook auto’s van de verbinding gebruik mogen maken. Dit geldt ook voor het bebouwde gedeelte rondom de Eksterlaan en de Koolmees. Bewoners zullen hier extra met fietsers rekening moeten houden. Dit wordt als passend bij deze wijk gevonden. De St. Catharinaweg is geen fietsstraat, omdat bij de toekomstige aanleg van de Vlinderlaan voor nieuwbouwwijk Luchen dit gedeelte van de St. Catharinaweg komt te vervallen. Parallel aan de Vlinderlaan wordt dan een vrij liggend fietspad aangelegd, dat aansluit op de Eksterlaan en de Koolmees. Hiermee zal in de toekomst een aaneengesloten fietsverbinding ontstaan.

Verder is er voor gekozen om een klein stuk van de route over de Eksterlaan / Spechtlaan (richting de Patrijslaan) niet als fietsstraat in te richten, om te voorkomen dat de fietsverbinding als sluiproute wordt gebruikt. Naast bebording wordt hier ook een fietssluis aangelegd.

Bebordingsplan

Het vorenstaande houdt in dat onderstaande verkeersborden geplaatst worden op de volgende locaties, conform de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘Naam VKB”:

 • 1)

  Het plaatsen van het bord model B06 ter hoogte van de aansluiting van de Spechtlaan op de Patrijslaan, om aan te geven dat het (fiets)verkeer op de Spechtlaan voorrang moet verlenen ten opzichte van het verkeer op de Patrijslaan;

 • 2)

  Het plaatsen van het bord model L08 met het onderbord ‘OB52’ bij het begin van de Spechtlaan, vanaf de kruising met de Patrijslaan, om aan te geven dat er sprake is van een doodlopende weg met uitzondering van fietsverkeer;

 • 3)

  Het plaatsen van het bord model G11 met het onderbord ‘OB505’ aan beide zijden van de fietssluis om aan te geven dat dit deel van de recreatieve verbinding een ‘verplicht fietspad’ is, zodat er geen gemotoriseerd verkeer is toegestaan;

 • 4)

  Het plaatsen van het bord model B06 aan beide zijden van de Fazantlaan ter hoogte van de kruising met de Eksterlaan om aan te geven dat het verkeer vanuit de Fazantlaan voorrang moet verlenen ten opzichte van het verkeer op de Eksterlaan;

 • 5)

  Het plaatsen van het bord model E01zb en haaientanden aan beide zijden van de Fazantlaan ter hoogte van de kruising met de Eksterlaan om aan te geven dat er op de Eksterlaan een parkeerverbodszone geldt;

 • 6)

  Het plaatsen van het bord model E01ze aan beide zijden van de Fazantlaan na de kruising met de Eksterlaan om aan te geven dat de parkeerverbodszone op de Eksterlaan is geëindigd;

 • 7)

  Het plaatsen van het bord model E01zb en model E01ze ter hoogte van de aansluiting van de Eksterlaan op de St. Catharinaweg om aan te geven dat er sprake is van een parkeerverbodszone op de Eksterlaan;

 • 8)

  Het plaatsen van het bord model E01zb en model E01ze ter hoogte van de aansluiting van de Koolmees op de St. Catharinaweg om aan te geven dat er sprake is van een parkeerverbodszone op de Koolmees;

 • 9)

  Het verplaatsen van het bebouwde komportaal model H01 (begin), model H02 (einde), model A01 en model A02 op de Luchenseheide in westelijke richting, zodat de bebouwde kom wordt verplaatst; Mag dit in het verkeersbesluit? Of moet dat met een aanwijzingsbesluit?

 • 10)

  Het plaatsen van het bord model E01zb en model E01ze ter hoogte van het bebouwde kom bord op de Luchenseheide om aan te geven dat er binnen de bebouwde kom sprake is van een parkeerverbodszone;

 • 11)

  Het plaatsen van het bord mode L08 met het onderbord ‘OB52’ op de Luchenseheide ter hoogte van de afslag naar de brug over Eindhovens Kanaal om aan te geven dat er sprake is van doodlopende weg met uitzondering van fietsverkeer;

 • 12)

  Het plaatsen van het bord G11 met het onderbord ‘OB505’ na de laatste uitweg naar een particulier terrein op het stuk pad richting het Eindhovens Kanaal om aan te geven dat er sprake is van een ‘Verplicht fietspad’.

Geldrop-Mierlo, 26 oktober 2017

namens burgemeester en wethouders,

Gabriel van Houtert

Senior cluster Ruimte

Rechtsbescherming

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na afkondiging daarvan schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.