Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenStaatscourant 2017, 62482VerkeersbesluitenGemeente Schagen- Verkeersbesluit bebordingsplan Harenkarspelweg, Warmenhuizen.

Logo Schagen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen heeft de bevoegdheid om op grond van artikel 18, eerste lid, sub D, van de wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten te nemen; Krachtens de “Mandaatregeling gemeente Schagen”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 januari 2016, heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan het hoofd afdeling Openbaar Gebied gemandateerd.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, is overleg gepleegd met de, namens de korpschef van de Nationale politie, gemandateerde Verkeersadviseur van de Eenheid Noord-Holland. Deze heeft zich d.d. 5 oktober 2017, tijdens een verkeersoverleg, vanuit verkeersoptiek akkoord verklaard met de maatregel;

 

Motivering

Ter ontlasting van het auto-, vracht- en landbouwverkeer op de Kalverdijk, de Koorndijk te Tuitjenhorn en de Oostwal-, Dorpsstraat-, Hartendorp te Warmenhuizen is gekozen voor de aanleg van een nieuwe verbindingsroute (Harenkarspelweg) tussen de N245 en de Veilingweg. Door de aanleg van deze verbindingsroute wordt de bereikbaarheid van de bestaande bedrijven/voorzieningen verbeterd. Ook wordt de leefbaarheid binnen de dorpskernen hierdoor verbeterd.

 

Overwegende ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Overeenkomstig artikel 21 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Overwegende dat het verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Bewoners, belanghebbenden, dorpsraden, bedrijfsleven zijn geïnformeerd over de aanleg van de nieuwe verbindingsroute (Harenkarspelweg) door middel thema avonden, commissie-, raadsvergaderingen en informatie bulletins op gemeentelijke website.

Overwegende dat het voorgestelde gebied binnen de bebouwde kom van de gemeente Schagen is gelegen en daarom ook bij de gemeente Schagen in beheer is.

 

 

 

Besluit

Het bebordingsplan voor de aanleg Harenkarspelweg te Warmenhuizen wordt uitdrukking gegeven door;

Verwijderen

Het verwijderen van de verkeersborden, tekening nummer 722, op de kruising Remmerdel met de Dergmeerweg te Warmenhuizen, A1 (zone 60), B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), H1 (bebouwde kom Warmenhuizen), H2 (einde bebouwde kom Warmenhuizen), G11 (verplicht fietspad), J24 (fietsers en bromfietsers), J8 (gevaarlijk kruispunt);

Het verwijderen van de verkeersborden, tekening nummer 722, op de Oostwal te Tuitjenhorn, B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), C14 (gesloten voor fietsers en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor), H1 (bebouwde kom Tuitjenhorn), H1 (bebouwde kom Warmenhuizen), J24 (fietsers en bromfietsers) BW07rb (fietsers oversteken);

Plaatsen

Het plaatsen van de verkeersborden, tekening nummer 721, op de kruising Veilingweg met de Harenkarspelweg, Warmenhuizen, A1 (zone 60), A2 (einde zone 60), J38 (verkeersdrempel), B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) met haaientanden markering, C14 (gesloten voor fietsers en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor), G12a (verplicht fiets/ bromfietspad), J38 (verkeersdrempel) met onderbord ‘bromfietsers naar het fietspad’;

Het plaatsen van de verkeersborden, tekening nummer 721, op de rotonde Oostwal- Harenkarspelweg, Warmenhuizen, A1 (zone 60), B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) met haaientanden markering, H1 (bebouwde kom Tuitjenhorn), H2 (einde bebouwde kom Tuitjenhorn), H1 (bebouwde kom Warmenhuizen), H2 (einde bebouwde kom Warmenhuizen), C14 (gesloten voor fietsers en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor), D1 (rotonde, verplichte rijrichting), D2 (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft), G11 (verplicht fietspad);

Het plaatsen van de verkeersborden, tekening nummer 721, op de kruising Dergmeerweg- Harenkarspelweg, Warmenhuizen, A1 (zone 60), B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) met haaientanden markering, H1 (bebouwde kom Warmenhuizen), H2 (einde bebouwde kom Warmenhuizen), C14 (gesloten voor fietsers en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor), G11 (verplicht fietspad).

Mededelingen

De bekendmaking van het besluit geschiedt door publicatie in de Staatscourant.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. Ook andere belanghebbenden kunnen van deze gelegenheid gebruik maken.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA, Schagen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk indien ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet gericht worden aan:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

De heer J.W. Butterman

hoofd afdeling Openbaar Gebied

Datum 24 oktober 2017