Herstelbesluit bestemmingsplan Bedrijventerrein Oisterwijk, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Als gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 7 september 2015 wordt een gebrek in het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Oisterwijk, 1ste herziening' hersteld. Op het perceel Schijfstraat 6 te Oisterwijk wordt een object gebonden overgangsrecht opgenomen voor het gebruik van de bestaande gebouwen als burgerwoning.

 

Ter inzage herstelbesluit bestemmingsplan

Op 22 december 2016 heeft de gemeenteraad het Herstelbesluit bestemmingsplan Bedrijventerrein Oisterwijk (NL.IMRO.0824.HBbedrijventerrein-VA02) vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 6 januari 2017 tot en met 16 februari 2017 gedurende 6 weken ter inzage. Het herstelbesluit bestemmingsplan Bedrijventerrein Oisterwijk en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen

  • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

     

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven