Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2017, 61806VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen wegafsluiting Lendeweg te Hall

Logo Brummen

 

Burgemeester en wethouders te Brummen;

Gelet op het bepaalde in de wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegende dat:

- De Lendeweg tussen het Jaagpad en de Boerenstraat een onverharde, gemeentelijke weg is in het buitengebied van Hall;

- De weg in een gebied ligt, waar sinds 2005 een gesloten verklaring geldt voor alle verkeer, met uitzondering van verkeer naar aanliggende percelen, fietsers, ruiters en bespannen wagens;

- De bovengenoemde geslotenverklaring is geëffectueerd door middel van verkeersbebording;

- Langs het onverharde deel agrarische en twee woonpercelen aanwezig zijn;

- In de praktijk blijkt dat dit deel van de Lendeweg ook gebruikt wordt door doorgaand gemotoriseerd verkeer, en dan met name zwaar verkeer, van en naar de Apeldoornseweg;

- Dit gemotoriseerd verkeer tijdens droge en warme perioden stofoverlast veroorzaakt voor aanwonenden en het langzaam verkeer;

- De aard en gesteldheid van deze weg en de aangrenzende weg (Jaagpad) zich niet leent voor gebruik door doorgaand gemotoriseerd verkeer;

- Daarom besloten is om de Lendeweg tussen het Jaagpad en de Boerenstraat fysiek af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;

- Blijkt dat de aanwonenden voorstander zijn van een fysieke afsluiting, maar dat zij een voorkeur hebben voor een afsluiting ter hoogte van huisnummer 14, zodat de bewoners van nummers 14 en 16 bereikbaar blijven via het Jaagpad. De agrarische percelen blijven bereikbaar via de Boerenstraat;

- Gelet op artikel 2 van de WVW 1994 er regels kunnen worden vastgesteld met het doel tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- Op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

- De Lendeweg een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, en daarmee het college van burgemeester en wethouders van Brummen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

- De bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Brummen in het mandaatbesluit van 8 maart 2017 is gemandateerd aan de procescoördinator Backoffice;

- Gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie, eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland.

Besluiten:

- Tot het fysiek afsluiten van de Lendeweg voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van huisnummer 14 door het plaatsen van twee schrikhekken met een tussenruimte van 1,70 meter;

- Aanvullend verkeersborden L8 van bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen met onderborden met daarop ‘uitgezonderd’ en dan de symbolen fiets, ruiter en karrewiel. Aan de kant van het Jaagpad aangevuld met ‘huisnr 14 en 16 bereikbaar’.

- Dat dit verkeersbesluit in werking treedt op de dag zes weken na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de schrikhekken worden aangebracht.

Inzage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Brummen aan de Engelenburgerlaan 31 te Brummen.

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten:

a. uw naam en adres;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt;

d. de gronden van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit bezwaar niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Aldus vastgesteld op 23 oktober 2017.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

Namens dezen,

A. Noordermeer (procescoördinator Backoffice)