Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 61754

Gepubliceerd op 26 oktober 2017 09:00
Inhoudsopgave

Aanwijzen en inrichten gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats – J.H. van ‘t Hoffstraat te Eerbeek

Logo Brummen

 

Burgemeester en wethouders van Brummen;

Gelet op:

- Artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet (WVW 1994),ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, verkeersborden en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krach-tens een verkeersbesluit;

- Artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

- Mandaatbesluit van 8 maart 2017 van het college van burgemeester en wethouders van Brummen zijn de Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris, Procesmanager Dienstverlening, procescoördinator Backoffice en de Vakspecialist A binnen het proces Backoffice gemanda-teerd verkeersbesluiten te nemen;

- Artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps.

Overwegende dat:

- De gemeente een verzoek heeft ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de J.H. van ‘t Hoffstraat;

- Dit verzoek is getoetst aan de geldende criteria en gegrond is verklaard;

- Maatregelen niet worden genomen wanneer door aanvrager niet is voldaan aan de door de gemeente Brummen gestelde voorwaarden;

- Het treffen van de verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkene behoren te blijven.

Besluiten tot:

- Het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij de woning J.H. van ’t Hoffstraat 2 te Eerbeek door plaatsing van bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord OB309 met kentekennummer. Tevens wordt een kruismarkering toegepast op het wegdek conform bij dit besluit horende situatieschets.

Bekendmaking

Een kennisgeving van dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. De op dit besluit betrekking hebbende stukken worden ter inzage gelegd op het gemeentehuis van Brummen aan de Engelenburgerlaan 31 te Brummen.

Inwerkingtreding

Het verkeersbesluit treedt in werking op de dag zes weken na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat het verkeersbord met onderbord is geplaatst.

Rechtsmiddelenclausule

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten:

a. uw naam en adres;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt;

d. de gronden van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Aldus vastgesteld op 20 oktober 2017.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

Namens dezen,

A. Noordermeer (procescoördinator Backoffice)

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl