Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2017, 61570Ruimtelijke plannenWijzigingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder, 3e wijziging Tuindersweg 16”

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Het college heeft het Wijzigingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder, 3e wijziging Tuindersweg 16” ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestemmingsplan

Het wijzigingsplan "Glastuinbouwgebied Koekoekspolder, 3e wijziging Tuindersweg 16" heeft met ingang van 7 september 2017 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

 

Inzage

Het wijzigingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder, 3e wijziging Tuindersweg 16” ligt met ingang van donderdag 2 november gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag gedurende openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991212-VB01.

 

Beroep

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen dit vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeente Kampen hebben ingebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.