Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 61443VerkeersbesluitenGemeente Enschede, verkeersbesluit, instellen van verkeersmaatregelen bij ‘t Bouwhuis

Logo Enschede

Datum: 18 oktober 2017

Kenmerk: V-2017-5019

Burgemeester en Wethouders van Enschede

Gelet op

Het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenver¬keerswet 1994 (WVW), waarbij hun college bevoegd is verklaard tot het nemen, wijzigen en intrekken van besluiten en maatregelen als bedoeld in artikel 15 van de WVW;

Overwegende:

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Belangenafweging en motivering

Uit het oogpunt van:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

is het gewenst om:

 • 1.

  Door middel van het plaatsen van bord G5 en G6 van bijlage 1 van het RVV 1990 op circa 20 meter ten oosten van het kruispunt Amelinklaan – Blijdensteinbleekweg – Welnaweg, het gehele Bouwhuis terrein aan te wijzen als erf;

 • 2.

  Door middel van het verwijderen van de borden A1(15) van bijlage 1 van het RVV 1990, de conflicterende bebording ten behoeve van het erf op te heffen;

 • 3.

  Door middel van het verwijderen van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Amelinklaan het voorrangskruispunt op te heffen;

 • 4.

  Door middel van het plaatsen van bord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord met twee pijlen, nabij de toegang van het Bouwhuis terrein, het pad parallel aan de Amelinklaan aan te wijzen als fietspad in twee richtingen;

 • 5.

  Door middel van het plaatsen van de borden C2, C3 en C4 (rechts) van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord ‘uitgezonderd fietsers’, een eenrichtingsweg uitgezonderd fietsverkeer in te stellen op de Eikenlaan waarbij de rijrichting tegen de klok in is;

 • 6.

  Door middel van het plaatsen van de borden E10 en E11 van bijlage 1 het RVV 1990, inclusief blauwe belijning nabij de parkeervakken, op een drietal locaties nabij het kruispunt Amelinklaan – Bouwhuislaan, een parkeerschijfzone in te stellen met een maximum tijdsduur van 2 uur op het Bouwhuisterrein ten oosten van genoemd kruispunt;

 • 7.

  Door middel van het plaatsen van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, een viertal gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen op het terrein van ’t Bouwhuis op de Eikenlaan, het Boerderijpad en de Bouwhuislaan (2x), waardoor deze doelgroep wordt uitgezonderd van de parkeerschijfzone, indien het gaat om twee parkeerplaatsen naast elkaar wordt onderbord ‘pijl link/rechts’ toegevoegd;

 • 8.

  Door middel van het plaatsen van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord met het kenteken van de aanvrager, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op het terrein van ’t Bouwhuis in de directe nabijheid van de Eikenlaan 6.

Overwegingen

Tussen Enschede-Noord en Lonneker ligt ’t Bouwhuis. ’t Bouwhuis is onderdeel van De Twentse Zorgcentra, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Het betreft een terrein dat is omringd met hekken waarbij het terrein via één toegangsweg bereikbaar is. Het terrein is openbaar toegankelijk en bij de ingang niet voorzien van een hekwerk, poort of slagboom. De ontsluiting ligt aan de westkant van het terrein en sluit aan op de Blijdensteinbleekweg. Direct na oprijden van het terrein is een groot parkeerterrein, zonder tijdslimiet, aanwezig. Daarnaast zijn een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd bij een aantal woningen op het park. De snelheidslimiet die van kracht is, is 15 km/h dat bij de ingang van ’t Bouwhuis staat aangegeven met bord A1-15.

Het gebied heeft momenteel het karakter van een verblijfsgebied en is ingericht met snelheid beperkende maatregelen als drempels en bloembakken. Daarnaast zijn de wegen dermate smal dat het gebied oogt als een verblijfsgebied. Voetgangers en fietsers maken veel gebruik van de rijbaan en mengen zich tussen het gemotoriseerde verkeer. Ook cliënten van ’t Bouwhuis kunnen, indien mogelijk, vrij bewegen over het terrein. Parkeren vindt op het terrein plaats in de vakken, echter komt het ook veelvuldig voor dat op of naast de rijbaan geparkeerd wordt. Dat laatste is niet wenselijk. Om dat te voorkomen is het wenselijk dat het gehele terrein de status ‘erf’ krijgt waarbij een snelheidsregime van 15 km/h hoort. Dit kan gerealiseerd worden door op de toegangsweg (Amelinklaan) de borden begin en einde erf te plaatsen. Conflicterende bebording ten aanzien van de snelheid kan verwijderd worden.

Daarnaast kan het reeds geplaatste voorrangsbord op de Amelinklaan verwijderd worden. Het betreft hier een gelijkwaardig kruispunt in een verblijfsgebied met een snelheidsregime van 30km/h. Daarnaast moet onder het bord einde erf een zonebord 30 geplaatst worden omdat bij het verlaten van ’t Bouwhuis de huidige zone 30 ingereden wordt, hierdoor is de zone sluitend.

Parallel aan de toegangsweg (Amelinklaan) naar ’t Bouwhuis ligt in de huidige situatie een fietspad. Dit fietspad is alleen middels bebording aanwezen vanaf ’t Bouwhuis en niet vanaf de Welnaweg. Om het fietspad op de juiste wijze aan te geven is het wenselijk het bord fietspad, in twee richtingen, te plaatsen nabij de aansluiting Amelinklaan/Welnaweg in de richting van ’t Bouwhuis.

Op ’t Bouwhuis ligt de Eikenlaan welke relatief smal is. Om ongewenste keerbewegingen tegen te gaan is het wenselijk een éénrichtingsregime in te stellen middels de borden ‘eenrichtingsweg’ en ‘eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’. Fietsers worden uitgezonderd van de eenrichtingsweg om de directheid van- en naar het fietspad te garanderen.

De grote parkeerterreinen op ’t Bouwhuis worden aangewezen met de borden E4. In een erf is parkeren alleen toegestaan in de vakken en het parkeervak moet voorzien zijn van een p-tegel of p-bord. Vanwege de toenemende parkeeroverlast op het terrein van ’t Bouwhuis is het wenselijk een parkeerregime in te stellen. Om langdurig parkeren tegen te gaan op de bestaande parkeerplaatsen op het terrein is het wenselijk een parkeerschijfzone in te stellen met een maximum parkeerduur van 2 uur. Naast het verplicht gebruik maken van een parkeerschijf moet het parkeervak voorzien zijn van een blauwe lijn. De parkeerschijfzone wordt ingesteld ten oosten van de grote openbare parkeerplaats bij de toegang van het terrein.

Binnen de parkeerschijfzone worden een aantal parkeerplaatsen aangewezen voor een specifieke doelgroep, namelijk houders van een gehandicaptenparkeerkaart. Deze parkeervakken worden voorzien van bord E6, daarnaast wordt geen blauwe markering aangebracht. Eveneens wordt één gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd op ’t Bouwhuis nabij Eikenlaan 6, middels het plaatsen van een onderbord met hierop het kenteken van het betreffende voertuig. Op deze parkeervakken geldt geen maximale parkeerduur.

Op ’t Bouwhuis terrein is kinderdagverblijf ‘De Speelweide’ gevestigd. Om het halen- en brengen van kinderen veilig mogelijk te maken is het wenselijk een ‘Kiss en Ride’ gebied aan te wijzen in de directe nabijheid van het kinderdagverblijf. Het betreft een parkeerstrook voor kort parkeren direct bij het Boerderijpad 4.

De verkeersmaatregelen die genomen gaan worden, worden voor invoering gecommuniceerd met medewerkers, bezoekers en bewoners van ´t Bouwhuis.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Hij bracht hierover d.d. 29 augustus 2017 een positief advies uit.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om

 • 1.

  Door middel van het plaatsen van bord G5 en G6 van bijlage 1 van het RVV 1990 op circa 20 meter ten oosten van het kruispunt Amelinklaan – Blijdensteinbleekweg – Welnaweg, het gehele Bouwhuis terrein aan te wijzen als erf;

 • 2.

  Door middel van het verwijderen van de borden A1(15) van bijlage 1 van het RVV 1990, de conflicterende bebording ten behoeve van het erf op te heffen;

 • 3.

  Door middel van het verwijderen van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de Amelinklaan het voorrangskruispunt op te heffen;

 • 4.

  Door middel van het plaatsen van bord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord met twee pijlen, nabij de toegang van het Bouwhuis terrein, het pad parallel aan de Amelinklaan aan te wijzen als fietspad in twee richtingen;

 • 5.

  Door middel van het plaatsen van de borden C2, C3 en C4 (rechts) van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord ‘uitgezonderd fietsers’, een eenrichtingsweg uitgezonderd fietsverkeer in te stellen op de Eikenlaan waarbij de rijrichting tegen de klok in is;

 • 6.

  Door middel van het plaatsen van de borden E10 en E11 van bijlage 1 het RVV 1990, inclusief blauwe belijning nabij de parkeervakken, op een drietal locaties nabij het kruispunt Amelinklaan – Bouwhuislaan, een parkeerschijfzone in te stellen met een maximum tijdsduur van 2 uur op het Bouwhuisterrein ten oosten van genoemd kruispunt;

 • 7.

  Door middel van het plaatsen van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, een viertal gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen op het terrein van ’t Bouwhuis op de Eikenlaan, het Boerderijpad en de Bouwhuislaan (2x), waardoor deze doelgroep wordt uitgezonderd van de parkeerschijfzone, indien het gaat om twee parkeerplaatsen naast elkaar wordt onderbord ‘pijl link/rechts’ toegevoegd;

 • 8.

  Door middel van het plaatsen van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord met het kenteken van de aanvrager, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op het terrein van ’t Bouwhuis in de directe nabijheid van de Eikenlaan 6.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA te Enschede en moet de volgende elementen bevatten:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • -

  een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen is gericht;

 • -

  de reden waarom u het er niet mee eens bent;

 • -

  uw handtekening;

 • -

  kopie van dit besluit

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Aldus vastgesteld op 18 oktober 2017

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

namens dezen,

W.B. Vochteloo,

hoofd afdeling Bestemmen & Vergunningen

Bijlage:

-Inrichtingstekening

In afschrift aan:

-mayk.thijssen@politie.nl

- m.kamphuis@brandweertwente.nl

-Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer, J. Luten