Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2017, 61308VerkeersbesluitenInstellen 30 km/u op de Eikenlaan ter plaatse van fietsoversteek Wilgenpad (Slimme Route Oost)-Eikenlaan

Logo Groningen

Kenmerk : 6625525

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

Groningen wil zich sterk blijven profileren als fietsvriendelijke stad. In de Fietsstrategie 2015-2025 heeft gemeente Groningen haar ambitie vastgelegd op het gebied van het verbeteren van het fietsnetwerk, zodat deze klaar is voor de toekomst. Eén van de onderdelen, die in de Fietsstrategie beschreven is, betreft: “Ruimte voor de fiets door het verbeteren van de Slimme Routes”. We kennen op dit moment twee Slimme Routes richting Zernike, Slimme Route West (Jaagpad) en Slimme Route Oost (Selwerd). De fietsoversteek Wilgenpad, die de Eikenlaan kruist is onderdeel van de Slimme Route Oost. De fietsoversteek  is aangemerkt als knelpunt (onveilig kruispunt). Over dit kruispunt steken op een gemiddelde werkdag zo’n 10.000 - 15.000 fietsers over. De route is dan ook een belangrijke hoofdfietsroute binnen Groningen. De Eikenlaan is te typeren als gebiedsontsluitingsweg 50km/u. Ook de fietspaden langs de Eikenlaan maken onderdeel uit van het hoofdfietsroute netwerk.

De gemeenteraad van Groningen heeft op 30 november 2016 besloten om de gelijkvloerse fietsoversteek Wilgenpad, die de Eikenlaan kruist in de voorrang te brengen met aanvullende maatregelen. Om tegemoet te komen aan de twijfels, die er zijn omtrent de verkeersveiligheid en doorstroming, is besloten om de situatie als proef uit te voeren en een uitgebreide monitoring uit te voeren op basis waarvan het effect van het wijzigen van de voorrangssituatie op de verkeersveiligheid en doorstroming in beeld wordt gebracht. Hierbij is afgesproken dat de voorrangssituatie wordt teruggedraaid op het moment dat de resultaten van de monitoring hier aanleiding toe geven. Met het verbreden van het fietspad door park Selwerd is op 4 september 2017 de voorrangssituatie op de fietsoversteek daadwerkelijk omgedraaid.

Gezien de resultaten uit de monitoring en de maatschappelijke druk die ontstaan is, heeft het college van B&W besloten de voorrangssituatie op de fietsoversteek Wilgenpad (Slimme Route Oost), weer terug te draaien. (verkeersbesluit met kenmerk: 6625521) Dit betekent dat het gemotoriseerd verkeer op de Eikenlaan en de fietsers parallel langs de Eikenlaan weer voorrang ten opzichte van fietsers op het Wilgenpad (Slimme Route Oost). Daarbij moet opgemerkt worden dat ook deze situatie niet optimaal te noemen is. Daarom is inmiddels gestart met een studie naar een duurzame oplossing op de fietsoversteek Eikenlaan.

Vanwege het feit dat de voorrangssituatie op de fietsoversteek weer gewijzigd wordt, zal het verkeer in de beginperiode door verkeersregelaars begeleidt en geattendeerd worden op de gewijzigde voorrangsituatie. Met het omdraaien van de voorrangssituatie op de fietsoversteek is het college eveneens voornemens het snelheidsregime ter hoogte van de fietsoversteek terug te brengen naar 30 km/uur. Dit om de gereden snelheid op de fietsoversteek af te doen laten nemen, waardoor de kans op ernstige conflicten afneemt.

Het snelheidsregime wordt afgedwongen door het plaatsen van de noodzakelijke bebording en ‘30’ markering op de Eikenlaan. Daarnaast wordt voor de fietsoversteek een tweetal zogenaamde Gumatec-drempels aangelegd. Dit zijn drempels die de overgang van 50 km/uur naar 30 km/uur afdwingen en zijn eveneens busvriendelijk te noemen.

De bovengenoemde verkeersmaatregelen getroffen kunnen worden door het plaatsen borden A0130 en A0230 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en het plaatsen van ondersteunende markering als genoemd in artikel 80 van het RVV 1990.

De in besluit genoemde verkeersmaatregelen dienen de volgende doelen uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

- Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot plaatsing van borden A0130 en A0230 uit bijlage 1 RVV 1990 en ondersteunende markering tot het instellen van een snelheidsregime van 30 km/uur op de Eikenlaan, ter hoogte van de fietsoversteek Wilgenpad (Slimme Route Oost)

Situatieschets

De situatieschets is opgenomen in de bijlage behorend bij dit besluit. 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp