Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 61062Ruimtelijke plannenTervisielegging vastgesteld Wijzigingsplan “Enschede Noord 2013 – wijziging 2” (NL.IMRO.0153.BP00158-0003)

Logo Enschede

 

RECTIFICATIE

In de advertentie van 4 oktober zat een onjuistheid. Dit is reden voor een nieuwe publicatie en een nieuwe termijn.

 

Het College van burgemeester en wethouders heeft op 19 september -met toepassing van artikel 3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening- het wijzigingsplan “Enschede Noord 2013 - wijziging 2” gewijzigdvastgesteld.

 

Dit plan heeft betrekking op een gebied dat globaal wordt begrensd door Hulsmaatstraat/ Meeuwenstraat/ Dr. Van Damstraat en voorziet in de bouw van 26 eengezinswoningen en bijbehorende voorzieningen.

 

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 26 oktober zes weken voor een ieder ter inzage.

Uitwerkingsplan digitaal inzien:

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00158-0003

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00158-/NL.IMRO.0153.BP00158-0003/

Papieren versie uitwerkingsplan inzien:

Wilt u liever de papieren versie van het vastgestelde wijzigingsplan inzien? Dan verzoeken wij u een mail met de naam van het plan te sturen naar vergunning@enschede.nl U ontvangt dan van ons een pdf versie van het gevraagde wijzigingsplan.

Nadere toelichting of inzien op stadskantoor:

Wilt u een nadere toelichting op het vastgestelde wijzigingsplan of het plan inzien in het Stadskantoor ? U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl Wij verzoeken u in de mail aan te geven dat u een afspraak wilt maken en de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen of besluiten in te zien in het Stadskantoor.

Reageren

Van 27 oktober tot en met 7 december kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Geen beroep kan echter worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpplan heeft kenbaar gemaakt.

 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.