Bestemmingsplan ‘Hoofdstation Groningen’

Logo Groningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 30 november 2016, onder nummer 7a, het bestemmingsplan ‘Hoofdstation Groningen’ heeft vastgesteld en heeft besloten geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening, vast te stellen.

Het bestemmingsplan ‘Hoofdstation Groningen’ heeft betrekking op het Hoofdstation en het

bijbehorende spooremplacement en heeft als doel de maatregelen uit het project Groningen Spoorzone

mogelijk te maken. Deze maatregelen houden onder meer in het doortrekken van regionale spoorlijnen, aanpassing van perrons, de aanleg van een reizigers- en een fietstunnel, een zuidelijke stationsingang, een ondergrondse fietsenstalling, een busonderdoorgang nabij de Achterweg / Viaductstraat (PostNLlocatie) en zes bushaltes bij de nieuwe zuidentree. Het bestemmingsplan voorziet tevens in een conserverende bestemming voor omliggende (kantoor)bebouwing westelijk van het station (KPN-borg, Cascadecomplex, De Regentes).

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad, naar aanleiding van ingekomen zienswijzen en ambtshalve, wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 16 juni tot en met 27 juli 2016 ter inzage heeft gelegen. Deze wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding, de regels en de toelichting van het bestemmingsplan en zijn vermeld in de bij het raadsbesluit behorende Staat van wijzigingen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met het raadsbesluit en de overige daarop betrekking hebbende stukken, van 12 januari tot en met 22 februari 2017 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.0014.BP552HfdstationGro-vg01. De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen. Tevens kan het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, worden geraadpleegd op de gemeentelijke website gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen.

Van 12 januari tot en met 22 februari 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:

  • -

    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

  • -

    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht;

  • -

    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

In het beroepschrift dienen de beroepsgronden te worden opgenomen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Gemeente Groningen, 1 1 janu a ri 201 7

Naar boven