Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en 8.11 van de Wet luchtvaart het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 27 september 2017 het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Bestemmingsplan

Het plangebied ligt in het grootstedelijk gebied Zuidas en wordt globaal begrensd door de Strawinskylaan in het noorden, de ringweg A10 in het zuiden en de Beethovenstraat in het oosten..

Het bestemmingsplan maakt twee concrete ontwikkelingen mogelijk: de uitbreiding van het WTC-complex en de herontwikkeling van de CRI-kantoortorens. De genoemde ontwikkelingen geven invulling aan de ruimtelijke visie voor dit gedeelte van Zuidas en bieden kansen voor de invulling van een onderdeel van de stedenbouwkundige en kwalitatieve strategie voor dit gebied. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologisch kader voor genoemde ontwikkelingen. Het bestemmingsplan biedt daarnaast een goede juridische regeling voor de bestaande bebouwing, de omliggende wegen en het Zuidplein.

Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van 27 september 2017.

Exploitatieplan

De gemeenteraad heeft tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Luchthavenindelingbesluit Schiphol en Wet luchtvaart

Ingevolge artikel 8.9 van de Wet luchtvaart heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de verklaring afgegeven dat hij geen bezwaar heeft tegen de afwijking van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege de in het bestemmingsplan opgenomen bouwhoogtes de hoogtebeperkingsvlakken.

Ingevolge artikel 8.11 van de Wet luchtvaart worden voor de mogelijkheid van beroep de verklaring van geen bezwaar en het besluit waarop de verklaring betrekking heeft als één besluit aangemerkt.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde met bijbehorende stukken, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en de verklaring van geen bedenkingen, liggen met ingang van 20 oktober 2017 ter inzage op de hierna genoemde adressen totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum.

  • Stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid.

Het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1409BPGST-VG01

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 21 oktober 2017 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen. Een belanghebbende kan met ingang van 21 oktober 2017 gedurende zes weken tevens beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen en tegen de verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in de Wet Luchtvaart en het Luchthavenindelingbesluit .

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Crisis- en herstelwet

Het betreft een project waarop afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 19 oktober 2017

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

drs. K.H. Ollongren

Locoburgemeester

Naar boven