Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 60429VerkeersbesluitenOntwerp verkeersbesluit verplaatsen Afsluiting Taxuslaan

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Bij17-574

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Motivering

Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden is het gewenst om de afsluiting voor autoverkeer op de Taxuslaan (middels verkeersbord G12a) te verplaatsen naar de andere zijde van de kruising met de Kastanjelaan. De afsluiting krijgt een permanenter karakter. Door het verplaatsen van de afsluiting wordt ‘het eiland’ ook vanuit het zuiden bereikbaar zonder de bereikbaarheid vanuit het noorden te niet te doen. Er is namelijk bij de ontwikkeling van het Tamarixplantsoen een nieuwe aansluiting gerealiseerd op de Taxuslaan. Met het bovenstaande wordt beoogd het eiland beter bereikbaar te maken zonder dat doorgaand autoverkeer op de Taxuslaan mogelijk wordt.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland. De politie adviseert positiefop het voorgenomen besluit.

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen spreken burgemeester en wethouders het voornemen uit om de afsluiting op de Taxuslaan te verplaatsen naar de noordzijde van de kruising met de Kastanjelaan, tussen de kruisingen met de Kastanjelaan en het Tamarixplantsoen.

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk G Verkeersregels

Afbeelding Bordnummer Omschrijving

G12a Verplicht fiets-/bromfietspad

MEDEDELINGEN

Wilt u het besluit inzien?

Het besluit ligt tot en met 30 november 2017 ter inzage. U kunt het besluit op de informatiebalie van het Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, inzien op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.

Welke stukken liggen ter inzage?

• Het ontwerp verkeersbesluit

Wilt u uw mening geven?

Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 30 november 2017. De gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht.

Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Een zienswijze kan schriftelijk , per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. 14 072. De gemeente zal, mochten er meer mensen behoefte hebben om een mondelinge zienswijze te geven, mogelijk een hoorzitting organiseren.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest)

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met dhr. M.J. Ippel, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl

Heerhugowaard, 17 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard