Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpStaatscourant 2017, 60418Instelling gemeenschappelijke regelingenTweede wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10

Logo Pijnacker-Nootdorp

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer;

 

overwegende dat:

 • -

  het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10, op basis van artikel 19 van de Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10, door SeinstravandeLaar een Evaluatierapport heeft laten opstellen;

 • -

  naar aanleiding van dit rapport is besloten de besluitvorming over de continuering van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 met een jaar op te schorten;

 • -

  het gelet op het feit dat de definitieve besluitvorming over de continuering een jaar later plaatsvindt, de gemeenschappelijke regeling een aantal technische wijzigingen dient te ondergaan;

 • -

  de gemeenteraden toestemming hebben gegeven voor deze tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluiten:

 

de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 als volgt te wijzigen:

ARTIKEL I

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6. Werkwijze

 • 1.

  Het bestuur vergadert jaarlijks tenminste twee maal en voorts zo dikwijls als de voorzitter dat nodig oordeelt, of indien een lid daarom verzoekt.

 • 2.

  Vergaderingen kunnen alleen worden gehouden wanneer tenminste twee leden aanwezig zijn.

 • 3.

  Het bestuur stelt voor zijn werkwijze een reglement van orde vast dat ter kennisneming aan de colleges van burgemeester en wethouders wordt gezonden.

ARTIKEL II

In artikel 14, derde lid wordt ‘gemeenten’ vervangen door colleges van burgemeester en wethouders.

ARTIKEL III

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • a.

  Het eerste en tweede lid komen te luiden:

  • 1.

   Het bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig een door het bestuur, met inachtneming van de Archiefwet 1995 vast te stellen regeling, die aan Gedeputeerde Staten wordt meegedeeld.

  • 2.

   De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente waar het Inkoopbureau H-10 is gevestigd.

 • b.

  Het zesde en zevende lid vervallen.

ARTIKEL IV

Artikel 20, eerste lid, komt te luiden:

 

 • 1.

  Toetreding van een andere gemeente tot de regeling of uittreding van een gemeente uit de regeling, is mogelijk vanaf 1 januari 2019.

ARTIKEL V

Artikel 24, eerste en tweede lid, komen te luiden:

 

 • 1.

  De regeling wordt in eerste instantie aangegaan tot en met 31 december 2018.

 • 2.

  Voor 1 maart 2018 wordt op basis van de evaluatie als bedoeld in artikel 19, door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten besloten of de samenwerking door middel van deze regeling wordt voortgezet dan wel opgeheven.

ARTIKEL VI

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in de Staatscourant en kan worden aangehaald als ‘Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10’.

 

Vastgesteld door het college van Delft op 20 april 2017

 

Vastgesteld door het college van Den Haag op 25 september 2017

 

Vastgesteld door het college van Leidschendam-Voorburg op 11 juli 2017

 

Vastgesteld door het college van Midden-Delfland op 10 oktober 2017

 

Vastgesteld door het college van Pijnacker-Nootdorp op 6 juni 2017

 

Vastgesteld door het college van Rijswijk op 9 mei 2017

 

Vastgesteld door het college van Voorschoten op 17 mei 2017

 

Vastgesteld door het college van Wassenaar op 23 mei 2017

 

Vastgesteld door het college van Westland op 30 mei 2017

 

Vastgesteld door het college van Zoetermeer op 8 mei 2017