Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2017, 60153VergunningenProvincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, ontwerpbeschikking geluidsontheffing Q1 (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - cluster 39)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge het Bouwbesluit 2012 en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Velsen ter inzage heeft gelegd.

 

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het verlenen van een ontheffing op grond van het Bouwbesluit 2012 voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 waarbij bij de woningen aan de Zuidersluisweg in de avondperiode geen geluidniveau in LAeq,30min hoger dan 53 dB(A) veroorzaakt mag worden en niet hoger dan 50 dB(A) in de nachtperiode. Tevens mag bij de woningen aan de Kanaaldijk in de avondperiode geen geluidniveau in LAeq,30min hoger dan 49 dB(A) veroorzaakt worden en niet hoger dan 45 dB(A) in de nachtperiode.

 

Tevens is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voornemens een ontheffing te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Velsen voor de avond- en nachtperiode voor maximaal de geluidsniveaus zoals vermeld in bijlage 2 van het akoestisch rapport (behorende bij de ontwerpbeschikking) voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018, voor de hoogst belaste woningen aan Sluiseiland, Kanaaldijk West, Kanaaldijk Midden en Kanaaldijk Oost.

 

Het betreft een ontheffing voor verschillende bouwactiviteiten (onder andere betonwerk bij verschillende onderdelen van de sluis) en grond- en graafwerkzaamheden.

 

Het betreft een ontwerpbeschikking ten behoeve van de aanleg en het gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis, welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaartfunctie, dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland.

 

Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.

Zaaknummer: 5664862

 

Provinciale coördinatieregeling van toepassing

Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten van 16 juni 2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.

 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 19 oktober tot 30 november 2017, (digitaal) ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (contactpersoon: Rob Lunshof);

- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Geef duidelijk aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, t.a.v. de heer A. van der Ree, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier onder www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de beschikking wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Op de definitieve beschikking is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.