Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2017, 60107Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning

Logo Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, af te wijken van het geldende bestemmingsplan voor de bouw van een woning op het perceel Noordeinde 104a te Volendam.

Op deze aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning omvat de volgende activiteiten:

  • -

    het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo;

  • -

    het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo.

Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 19 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. De stukken zijn ook digitaal te benaderen via de gemeentelijke website en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Kennisgeving exploitatieovereenkomst

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken op grond van artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat zij de exploitatieovereenkomst “project Noordeinde 104a” te Volendam, zijnde een overeenkomst over de grondexploitatie als bedoeld in de Wro, zijn aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning op het perceel Noordeinde 104a te Volendam. De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt met ingang van

19 oktober 2017 gedurende 6 weken ter inzage, op afspraak, bij de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, sectie Omgevingsbeleid op de locatie Mgr. C. Veermanlaan 1f te Volendam.

Kennisgeving hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam zijn voornemens om hogere geluidswaarden vast te stellen van maximaal 58 dB voor het wegverkeerslawaai ten bate van de bouw van een woning op het perceel Noordeinde 104a te Volendam.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Mgr. C. Veermanlaan 1f te Volendam.

Gedurende de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijzen kenbaar maken tegen het ontwerpbesluit.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

Edam-Volendam, 18 oktober 2017