Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2017, 59987VergunningenVerkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Den Bogerd 23A te Hoogeloon

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel,

 

overwegende:

- dat de verzoeker in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

- dat op eigen terrein redelijkerwijs geen parkeerplaats te realiseren is;

- dat een aangewezen gehandicaptenparkeerplaats in het openbaar gebied gewenst is;

- dat voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit genomen dient te worden;

- dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- dat de hierna genoemde weg onder beheer is van en gelegen is in de gemeente Bladel;

 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, RVV 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht, het mandaatbesluit van het college en het verzoek van de vergunninghouder;

 

besluiten:

 

  • 1.

    om de algemene gehandicaptenparkeerplaats aan Den Bogerd 23A te Hoogeloon aan te merken als kenteken-gebonden gehandicaptenparkeerplaats, uitsluitend bestemd voor het door vergunninghouder in gebruik zijnde motorvoertuig. Het verkeersbord E06 (bijlage I van het RVV 1990) wordt voorzien van een onderbord met kenteken.

  • 2.

    om de kenteken-gebonden gehandicaptenparkeerplaats (verkeersbord E06, bijlage I van het RVV 1990, met onderbord) aan Den Bogerd 16 te Hoogeloon aan te merken als algemene gehandicaptenparkeerplaats door het onderbord met kenteken te verwijderen.

  • 3.

    dat dit besluit in werking treedt zodra punt 1 en 2 zijn gerealiseerd.

 

Bladel, 11 oktober 2017

 

Burgemeester en wethouders van Bladel

De secretaris, drs. E.L.C.M. Mol

De burgemeester (wnd.), ing. P.M. Maas

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag van verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.

Indiening van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.

Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet worden getroffen, omdat onmiddellijke uitvoering van het besluit voor u onherstelbare gevolgen kan hebben.

U moet het verzoek sturen naar: de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch. U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Voor deze procedure bij de rechtbank bent u griffierecht verschuldigd.

U kunt het verzoekschrift om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u meer informatie.