Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en VechtstreekStaatscourant 2017, 59893OverigKennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrechtBesluit

Logo Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een omgevingsvergunning onderdelen ruimtelijke ordening, bouwen en milieu hebben verleend voor:

 

Omschrijving : het vernieuwen van de bestaande co-vergistingsinstallatie en de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit ervan

Aanvrager : Peters Biogas B.V.

Locatie : Oosterringweg 39 te Luttelgeest

 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Ter inzage

Het besluit is vanaf 19 oktober 2017 in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanvraag en bijbehorende stukken voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Ook kunt u op deze manier een afspraak maken als u de stukken in wilt zien.

Daarnaast zijn het besluit, de aanvraag en bijbehorende stukken voor iedereen van 19 oktober 2017 tot en met 29 november 2017 in te zien in het gemeentehuis van de gemeente Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 in Emmeloord. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer: 0527 63 3911.

 

Beroep

Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering) bevatten.

 

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking en het aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Vragen


Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer:088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 
Kenmerk: HZ_WABO-67181