Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2017, 59751Verkeersbesluiten   Nr. 201710091697802 / Ring Alkmaar

Logo Alkmaar

Besluit tot het vaststellen van verkeersmaatregelen op de ring in Alkmaar

De Unitmanager Ruimte, vakgroep verkeer en vervoer;

Overwegende

dat de Leeghwaterbrug (N242) gerenoveerd wordt om veilig gebruik door (vaar)weggebruikers mogelijk te maken;

dat het verkeer gedurende deze renovatie gebruik maakt van één deel van de brug en de weg versmald is;

dat er door deze versmalling minder ruimte is voor voertuigen en landbouwvoertuigen breder dan 2,55 meter daarom niet op dit deel van de N242 passen;

dat het voor de verkeersveiligheid en de doorstroming noodzakelijk is dat landbouwvoertuigen breder dan 2,55 meter gedurende de renovatie gebruik maken van een alternatieve route;

dat deze alternatieve route mogelijk gemaakt wordt door openstelling van een deel van de ring op de M. Luther Kingweg, Helderseweg, Neswaard, Schinkelwaard, Nollenweg en Smaragdweg voor landbouwvoertuigen;

dat krachtens artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen met een langere duur dan vier maanden;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW 1990 overleg is gevoerd met de, namens de korpschef van de Nationale politie, gemandateerde Verkeersadviseur van de Eenheid Noord-Holland. Deze gaf een positief advies op deze maatregel;

dat bedoelde wegen gelegen zijn binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud zijn;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de unitmanager Ruimte;

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

in de straten M. Luther Kingweg, Helderseweg, Neswaard, Schinkelwaard, Nollenweg en Smaragdweg:

 • I.

  tot het tijdelijk afdekken van de verkeersborden G3 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, conform tekening;

 • II.

  tot het tijdelijk plaatsen van de verkeersborden C9-OB55 en D5r-OB05 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, conform tekening.

 

Alkmaar, 9 oktober 2017

Unitmanager Ruimte,

Vakgroep Verkeer en Vervoer,

mw. drs. E.C. Henstra

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Bezwaar

Heeft u bezwaar?

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:

Postbus 53

1800 BC Alkmaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet meer behandeld kan worden. Het bezwaarschrift bevat ten minste:

 • -

  uw naam, adres, datum en handtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);

 • -

  de reden waarom u bezwaar maakt.

Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dat kunt u vragen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is:

Postbus 1621

2003 BR Haarlem