Vastgesteld bestemmingsplan herziening bestemmingsplan buitengebied tbv fietspad Moergestel - Haghorst

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het doel van het bestemmingsplan is om het fietspad tussen Moergestel en Haghorst planologisch mogelijk te maken. Het gedeelte van het fietspad dat langs de Heizenschedijk komt te liggen, vanaf de Reusel tot aan de gemeentegrens met Hilvarenbeek, krijgt de bestemming verkeer. Voor het gedeelte langs de Broekzijde, vanaf de Reusel tot aan de Vinkenberg, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Via deze bevoegdheid kan het college van B&W de bestemmingen omzetten naar een verkeersbestemming, om zo ook daar de aanleg van het fietspad mogelijk te maken.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 5 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan herziening bestemmingsplan buitengebied tbv fietspad Moergestel - Haghorst (NL.IMRO.0824.FietspadMoerHag-va01) gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

 

Wijziging begrenzing Natuurnetwerk Brabant

De voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland genoemd. In de Provincie Noord-Brabant heet deze structuur het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het tracé van het fietspad loopt op 2 plekken door deze structuur heen, voornamelijk net ten westen van de Reusel. Vandaar dat een verzoek tot herbegrenzing is ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Noord-Brabant. GS heeft op 19 september 2017, op basis van artikel 5.5 van de Verordening ruimte, besloten tot wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant. Dit besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende dezelfde termijn als het bestemmingsplan ter inzage bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor en zijn te vinden op de website ruimtelijkeplannen.nl: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9930.VrNBHB0824FietsMH-va01.

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad (en dus niet tegen de wijziging van de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant) kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven