Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumStaatscourant 2017, 5925Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Limmen –Zandzoom’ en ontwerpexploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom, derde herziening’

Logo Castricum

Burgemeester en wethouders van Castricum hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Limmen –Zandzoom’ alsmede het ontwerpexploitatieplan ‘Limmen-Zandzoom, derde herziening’. Voordat beide plannen ter vaststelling worden aangeboden aan de raad, wordt een ieder in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de plannen.

Begrenzing ontwerpbestemmingsplan‘Partiële herziening Limmen –Zandzoom’

Het gebied bestaat uit twee delen. Het grootste deel wordt begrensd door de gemeentegrens met de gemeente Heiloo in het noorden, de Rijksweg en het bedrijventerrein Nieuwelaan in het oosten, de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat in het zuiden en de Westerweg en de spoorlijn in het westen.

Het kleinste deel wordt begrensd door de gemeentegrens in het noorden, GGZ locatie De Oosthoek in het oosten, de Nieuwelaan in het zuiden en de Rijksweg in het westen. Het nieuwbouwproject Hogeweg/Pagenlaan en het bedrijventerrein Nieuwelaan vallen buiten dit bestemmingsplan.

Begrenzing exploitatieplan

Het gebied bestaat uit twee delen. Het grootste deel wordt begrensd door de gemeentegrens met de gemeente Heiloo, de Rijksweg en het bedrijventerrein Nieuwelaan, de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat en de Westerweg en de spoorlijn Alkmaar-Uitgeest. Het kleinere deel wordt begrensd door de gemeentegrens, GGZ locatie De Oosthoek, de Nieuwelaan en de Rijksweg.

Doel ontwerpbestemmingsplan‘Partiële herziening Limmen –Zandzoom’

Het ontwerpbestemmingsplan ziet op een herziening van het bestemmingsplan 'Limmen-Zandzoom' voor wat betreft het percentage aan sociaal te bouwen woningen wat is aangepast van 40% naar 30% (gelijkgesteld aan het regionale volkshuisvestingsplan). Daarnaast behelst het ontwerpbestemmingsplan enkele technische correcties ten opzichte van het bestemmingsplan 'Limmen-Zandzoom' op perceelsniveau en bij de locatie van de topkavels en het bestemmen van hobbymatige agrarische grond langs de Westerweg.

Deze herziening ziet niet op wijzigingen in het planconcept wat is beoogd met het bestemmingsplan 'Limmen-Zandzoom'.

Doel ontwerpexploitatieplan

De derde herziening van het exploitatieplan regelt de gewenste ruimtelijke kwaliteit, een juiste uitvoering van werkzaamheden en een eerlijke verdeling van kosten en baten tussen de verschillende grondeigenaren in het gehele Zandzoomgebied.

Voor de exacte inhoud van de plannen verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Limmen – Zandzoom’ en het bijbehorende ‘ontwerpexploitatieplan, derde (structurele) herziening’ liggen vanaf2 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens zijn de stukken te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de planidentificatienummer NL.IMRO.0383.BPL16ZZpartherz-ON01 en NL.IMRO.0383.EPderdeherzEPZZ-ON01.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Limmen – Zandzoom’ en kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen over het ontwerpexploitatieplan, derde herziening. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpexploitatieplan, derde herziening’ en/of ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Limmen – Zandzoom’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak!) en voor meer informatie; mevrouw N. Van Offeren (ontwerpbestemmingsplan) of de heer W. Voerman (exploitatieplan), tel. 14 0251.

Burgemeester en wethouders van Castricum,

1 februari 2017