Besluit draagvolgorde onderscheidingen

10 oktober 2017

Nr. KNO/17/7632

De Kanselier der Nederlandse Orden,

Overwegende dat het wenselijk is het bij zijn besluit van 25 juli 2013 vastgestelde Besluit draagvolgorde van de erkende onderscheidingen te herzien;

Gelet op de instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Vast te stellen het herziene Besluit draagvolgorde onderscheidingen.

Artikel 1

Indien een persoon de hem toegekende Koninklijke of Ministeriële onderscheidingen draagt, dan worden deze links op de borst gedragen in de in artikel 2 aangegeven volgorde, waarbij de onderscheiding met het laagste rangnummer het dichtst bij het hart wordt gedragen.

Artikel 2

De volgorde waarin onderscheidingen worden gedragen, luidt als volgt:

Rangnummer

Benaming onderscheiding

Graden/klassen/medailles

A. Ridderorden en vergelijkbare onderscheidingen

1

Militaire Willems-Orde

1.1 Ridder Grootkruis

1.2 Commandeur

1.3 Ridder der 3e klasse

1.4 Ridder der 4e klasse

2

Kruis (Medaille) voor Moed en Trouw

 

3

Eresabel

 

4

Verzetskruis

 

5

Eerepenning voor Menschlievend Hulpbetoon

in goud

6

Orde van de Nederlandse Leeuw

6.1 Ridder Grootkruis

6.2 Commandeur

6.3 Ridder

7

Orde van Oranje-Nassau

7.1 Ridder Grootkruis

7.2 Grootofficier

7.3 Commandeur

7.4 Officier

7.5 Ridder

7.6 Lid

7.7 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in goud

7.8 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in zilver

7.9 Eremedaille, verbonden aan de Orde, in brons

B. Huisorden

8

Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau

8.1 Ridder

9

Huisorde van Oranje

9.1 Grootkruis

9.2 Groot Erekruis

9.3 Erekruis

10

Kruis van Trouw en Verdienste van de Huisorde van Oranje

10.1 in goud

10.2 in zilver

11

Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft

 

12

Eremedaille voor Kunst en Wetenschap

 

13

Kroonorde

13.1 Grootkruis

13.2 Groot Erekruis met plaque

13.3 Groot Erekruis

13.4 Erekruis met rozet

13.5 Erekruis

13.6 Eremedaille in goud

13.7 Eremedaille in zilver

13.8 Eremedaille in brons

C. Overige staatsonderscheidingen

C1. Onderscheidingen voor dapperheid

14

Eervolle Vermelding

 

15

Bronzen Leeuw

 

16

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945

 

17

Bronzen Kruis

 

18

Kruis van Verdienste

 

19

Vliegerkruis

 

20

Eerepenning voor Menschlievend Hulpbetoon

20.1 in zilver

20.2 in brons

C2. Onderscheidingen voor verdiensten

21

Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (Museumpenning)

21.1 in goud

21.2 in zilver

21.3 in brons

22

Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht (Watersnoodmedaille)

22.1 in zilver

22.2 in brons

23

De Ruytermedaille

23.1 in goud

23.2 in zilver

23.3 in brons

24

Medaille van het Nederlandsche Roode Kruis (Regeringsmedaille)

 

25

Erkentelijkheidsmedaille

25.1 in zilver

25.2 in brons

26

Ereteken voor Verdienste (Defensie)

26.1 in goud

26.2 in zilver

26.3 in brons

27

Eremedaille voor verdienste politie

in goud

C3. Herinneringsonderscheidingen voor militaire operaties

28

Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven (Expeditiekruis)

 

29

Oorlogsherinneringskruis

 

30

Verzetsherdenkingskruis

 

31

Ereteken voor Orde en Vrede

 

32

Nieuw-Guinea Herinneringskruis

 

33

Mobilisatie-Oorlogskruis

 

34

Kruis voor Recht en Vrijheid

 

35

Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties

 

36

Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties

 

37

Herinneringsmedaille Internationale Missies

(voorheen Herinneringsmedaille Vredesoperaties)

38

Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen

(voorheen Herinneringsmedaille Rampenbrigade)

39

Kosovo-medaille

 

C4. Onderscheidingen voor trouwe dienst

40

Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier (Officierskruis)

 

41

Onderscheidingteken voor Langdurige en Trouwe Dienst (Trouwe Dienst Medaille)

41.1 in goud

41.2 in zilver

41.3 in brons

42

Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire (Marine) kustwacht voor vrijwillig dienende militairen beneden de rang van officier

42.1 in goud

42.2 in zilver

42.3 in brons

43

Onderscheidingsteken voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie

 

44

Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid

(voorheen Vrijwilligersmedaille)

C5. Overige herinnerings- en vaardigheidsonderscheidingen

45

Herinneringsmedaille 1926

 

46

Herinneringsmedaille Erewacht 1933

 

47

Huwelijksmedaille 1937

 

48

Inhuldigingsmedaille 1948

 

49

Herinneringsmedaille 1962

 

50

Huwelijksmedaille 1966

 

51

Inhuldigingsmedaille 1980

 

52

Medaille Bezoek Nederlandse Antillen 1980

 

53

Huwelijksmedaille 2002

 

54

Inhuldigingsmedaille 2013

 

55

Herinneringsmedaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk

 

56

Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken

 

57

Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland (Rietkerk-penning)

 

58

Marinemedaille

 

59

Landmachtmedaille

 

60

Marechausseemedaille

 

61

Luchtmachtmedaille

 

62

Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998

 

63

Ereteken Meester-Scherpschutter voor Schepelingen van de Koninklijke Marine

 

64

Ereteken Meester-Kanonnier voor Schepelingen van de Koninklijke Marine

 

65

Vaardigheidsmedaille KNIL

 

66

Schietprijsster KNIL

 

D. Erkende (ridderlijke) orden

67

Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem van Rhodos en van Malta

67.1 Ridder/Dame van eer en Devotie

67.2 Ridder/Dame van Gratie en Devotie

67.3 Ridder/Dame van Magistrale Gratie

68

Johanniter Orde in Nederland

68.1 Erekapittelridder/Erekapitteldame

68.2 Rechtsridder/Rechtsdame

68.3 Ridder/Dame

69

Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht

69.1 Commandeur

69.2 Ridder

E. Door Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden ingestelde onderscheidingen

70

Zilveren Anjer

geen

71

Orde van de Gouden Ark

71.1 Commandeur

71.2 Officier

71.3 Ridder

F. Onderscheidingen van Nederlandse particuliere organisaties

F1. Onderscheidingen voor dapperheid

72

Medaille van het Carnegie Heldenfonds

72.1 in zilver

72.2 in brons

F2. Onderscheidingen voor verdiensten

73

Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis

 

74

Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis

74.1 in zilver

74.2 in brons

75

Medaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

75.1 in goud

75.2 in zilver

75.3 in brons

76

Prins Mauritsmedaille

 

77

Medaille voor Bijzondere Verdiensten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’

 

F3. Onderscheidingen voor bijzondere inzet

78

Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945

 

79

Herinneringskruis 1939-1940 (Nederlandse Rode Kruis)

 

80

Herinneringskruis 1940-1945 (Nederlandse Rode Kruis)

 

F4 Onderscheidingen voor trouwe dienst

81

Medaille voor 10 jaar Trouwe Dienst (Nederlandse Rode Kruis)

 

F5. Herinnerings- en vaardigheidsonderscheidingen

82

Kruis van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde marsvaardigheid (Vierdaagsekruis)

 

83

Nationale Sportmedaille NOC*NSF

(voorheen Vaardigheidsmedaille NSF)

84

Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF

 

85

Kruis van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (TMPT-kruis)

 

86

Elfstedenkruis

 

G. Onderscheidingen van internationale organisaties

87

Verenigde Naties (VN)

 

88

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

 

89

West-Europese Unie (WEU)

 

90

Multinational Force & Observers (MFO)

 

91

Europese Gemeenschap (EG)

 

92

Europese Unie (EU)

 

93

Baltic Air Policing-Medal

 

H. Buitenlandse onderscheidingen

 

In de volgorde van de graden van hoog naar laag. Bij gelijke graad op alfabetische volgorde van de Franse benamingen van land. Bij meerdere onderscheidingen van één land dient de daar gebruikelijke draagvolgorde te worden aangehouden.

Artikel 3

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

 • 2. Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld te Den Haag, 10 oktober 2017

De Kanselier der Nederlandse Orden, H. Morsink

TOELICHTING

Het Besluit draagvolgorde onderscheidingen is laatstelijk gewijzigd op 25 juli 2013 vanwege het opnemen van enkele onderscheidingen. Het thans voorliggende besluit dient aan een breed publiek inzichtelijk te maken welke gedachte aan de draagvolgorde ten grondslag ligt. Het besluit kent daarom de volgende wijzigingen:

 • aanpassing volgorde onderscheidingen in categorie C. Overige staatsonderscheidingen,

 • aanpassing volgorde onderscheidingen in categorie F. Onderscheidingen van Nederlandse particuliere organisaties,

 • aanpassing volgorde internationale organisaties in categorie G. Onderscheidingen van internationale organisaties,

 • toevoegen nieuw ingestelde onderscheidingen,

 • afvoeren onderscheidingen voor eenmalige gebeurtenissen die niet meer kunnen worden toegekend en waarvan de laatste toekenning meer dan honderd jaar geleden heeft plaats gevonden,

 • aanpassing nieuwe naam Herinneringsmedaille Vredesoperaties,

 • aanpassing volgorde draagwijze buitenlandse onderscheidingen,

 • toevoegen graden ridderlijke orden.

Aanpassing volgorde onderscheidingen in categorie C. Overige staatsonderscheidingen

Deze wijziging in de indeling van categorie C (‘Overige staatsonderscheidingen’) beoogt de indeling inzichtelijker te maken, mede met het oog op het rangschikken van eventueel in de toekomst toe te voegen onderscheidingen. Daartoe worden vijf subcategorieën gecreëerd:

 • C1 Onderscheidingen voor dapperheid,

 • C2 Onderscheidingen voor verdiensten,

 • C3 Onderscheidingen voor militaire operaties,

 • C4 Onderscheidingen voor trouwe dienst,

 • C5 Herinnerings- en vaardigheidsonderscheidingen.

Binnen de subcategorieën worden de onderscheidingen ingedeeld op basis van de datum waarop de onderscheiding bij Koninklijk Besluit, Algemene Maatregel van Bestuur of ministeriële regeling is ingesteld.

Er is om praktische redenen gekozen om in de subcategorie ‘C5 Herinnerings- en vaardigheidsonderscheidingen’ de herinneringsonderscheidingen te laten prevaleren boven de vaardigheidsonderscheidingen binnen deze categorie teneinde volgorde in het huidige besluit zoveel als mogelijk in stand te houden. De onderscheidingen voor operationele inzet van de Nederlandse krijgmacht (Marinemedaille, Landmachtmedaille, Marechausseemedaille en Luchtmachtmedaille) zullen gelet op de aard van de onderscheiding en de uitvoerbaarheid gehandhaafd blijven in de categorie ‘C5. Herinnerings- en vaardigheidsonderscheidingen’.

Door deze categorisering hebben enkele onderscheidingen een andere positie gekregen in de draagvolgorde. Gelet op de instellingsdatum van de Erepenning voor Verdiensten jegens Openbare Verzamelingen (1817) en de De Ruytermedaille (1907) zijn deze onderscheidingen van plaats gewisseld.

Aanpassing volgorde onderscheidingen in categorie F. Onderscheidingen van Nederlandse particuliere organisaties

Ook de onderscheidingen die worden toegekend door particuliere organisaties zijn opnieuw gerangschikt conform de categorie C. Overige staatsonderscheidingen:

 • F1 Onderscheidingen voor dapperheid,

 • F2 Onderscheidingen voor verdiensten,

 • F3 Onderscheidingen voor bijzondere inzet,

 • F4 Onderscheidingen voor trouwe dienst,

 • F5 Herinnerings- en vaardigheidsonderscheidingen.

Binnen de subcategorieën worden de onderscheidingen ingedeeld op basis van de datum waarop de onderscheiding bij Koninklijk Besluit van staatswege is erkend.

Aanpassing volgorde organisaties in categorie G. Onderscheidingen van internationale organisaties

Gelet op de veelvuldige bijdragen van de Nederlandse krijgsmacht en andere organisaties aan vredesoperaties en wederopbouw in internationaal verband is het nodig om deze categorie nader in te vullen om de indeling inzichtelijker te maken. Er is gekozen voor de onderstaande indeling op basis van de oprichtingsdatum van de organisaties of, in het geval van multinationale verbanden, naar de instellingsdatum van de afzonderlijke onderscheiding. Daaruit is deze volgorde af te leiden:

 • Onderscheidingen van de Verenigde Naties (VN),

 • Onderscheidingen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO),

 • Onderscheidingen van de West-Europese Unie (WEU),

 • Onderscheidingen van de Multinationals Force & Observers (MFO),

 • Onderscheidingen van de Europese Gemeenschap (EG),

 • Onderscheidingen van de Europese Unie (EU),

 • Baltic Air Policing Medal (BAP).

Bij meerdere onderscheidingen van dezelfde organisatie geldt de binnen de organisatie geldende volgorde. Indien deze niet formeel is vastgelegd dienen onderscheidingen te worden gerangschikt, eerst op basis van aard (onderscheiding voor verdiensten of herinneringsonderscheiding) en daar binnen op basis van de instellingsdatum van de onderscheidingen.

Om verwarring te voorkomen zijn onderscheidingen van afzonderlijke militaire missies en bijzondere inzetten onder auspiciën van internationale organisaties niet afzonderlijk vermeld.

Toevoegen en afvoeren nieuwe of erkende onderscheidingen

In de draagvolgorde worden de volgende nieuw ingestelde onderscheidingen toegevoegd:

 • ‘Eremedaille voor verdienste politie’ in goud in categorie ‘C2. Onderscheidingen voor verdiensten’. Op basis van de instellingsdatum is de onderscheiding ingevoegd na het Ereteken voor Verdienste (Defensie),

 • ‘Herinneringsmedaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk’, welke is geplaatst in de categorie ‘C5. Overige herinnerings- en vaardigheidsonderscheidingen’ en op basis van de aard van de onderscheiding ingevoegd na de Inhuldigingsmedaille 2013 en voor de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken,

 • Het Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Defensie in brons als aanvulling op de reeds bestaande varianten in goud en in zilver.

Uit de draagvolgorde worden de volgende onderscheidingen verwijderd omdat de onderscheiding is ingesteld voor een eenmalige gebeurtenis welke niet langer kan worden toegekend en waarvan de laatste toekenning meer dan honderd jaar geleden heeft plaats gevonden:

 • Lombokkruis,

 • Inhuldigingsmedaille 1898,

 • Huwelijksmedaille 1901,

 • Herinneringspenning van de Tweede Haagse Vredesconferentie in 1907.

Tevens zijn de volgende historische onderscheidingen opnieuw opgenomen:

 • Onderscheidingsteken ter erkenning van uitstekende daden bij watersnood verricht (Watersnoodmedaille),

 • Ereteken Meester-Kanonnier voor Schepelingen van de Koninklijke Marine.

Aanpassing benaming Herinneringsmedaille Vredesoperaties

De naam van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties is op grond van het besluit van 2 juni 2016, houdende wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties, gewijzigd in Herinneringsmedaille Internationale Missies (HIM). De reden was dat de term ‘vredesoperaties’ geen recht deed aan de missies waarin men zich in feite in oorlogsgebied bevindt en in het hoogste geweldsspectrum wordt opgetreden.

Draagvolgorde buitenlandse onderscheidingen

Vanwege een misdruk in de vorige vaststelling van de draagvolgorde is er een misverstand ontstaan over de wijze waarop buitenlandse onderscheidingen dienen te worden gedragen.

De regel is dat buitenlandse onderscheidingen moeten worden gedragen naar de aard van de onderscheiding, d.w.z. eerst de ridderorden gerangschikt aan de hand van de graad en daarna de overige onderscheidingen. Indien een persoon gerechtigd is tot het dragen van twee onderscheidingen van gelijke graad van verschillende landen, dan worden deze gerangschikt op de alfabetische volgorde van de Franstalige benamingen van de landen. Indien de gedecoreerde gerechtigd is tot het dragen van twee onderscheidingen van hetzelfde land, dient hij deze naast elkaar te dragen, ook indien de daaropvolgende onderscheiding van een ander land hoger is in gradatie.

Samenvattend, de draagvolgorde van buitenlandse onderscheidingen wordt eerst bepaald aan de hand van de graad en bij gelijke graad per land op Franse alfabetische volgorde. Heeft een gedecoreerde meerdere onderscheidingen van hetzelfde land, dan moeten deze aansluitend worden gedragen, ongeacht de hoogte van de graad van andere landen.

Graden erkende (ridderlijke) orden

In tegenstelling tot de ridder- en huisorden bevatte categorie D geen nadere vermelding van de bij de in deze categorie opgenomen orden. De afzonderlijke graden zijn alsnog toegevoegd.

Verkorte draagvolgorde

Er is om praktische redenen voor gekozen om geen officiële verkorte draagvolgorde vast te leggen. Op basis van het nieuwe besluit kan er in de brochure Draagwijzer (Kanselarij) en het Handboek Onderscheidingen (Defensie) een nader in te vullen verkorte volgorde worden opgenomen.

Naar boven