Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2017, 58978Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan‘Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2015 (partiële herziening)’

Logo Gemert-Bakel

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken aan het bepaalde in artikel 3.8. lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 5 oktober 2017 het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2015 (partiële herziening)’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het besluit volgt uit de tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 10 mei 2017 met nummer 201602245/1/R2 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit d.d. 28 januari 2016 over het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2015 (partiële herziening)’. Het planidentificatienummer van het gewijzigde bestemmingsplan is NL.IMRO.1652.Stedelijk102015-VA02.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is artikel 46 van de Wet op de Raad van State en afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om enkele gebreken in het bestemmingsplan te herstellen zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden. De volgende aspecten t.a.v. de ontwikkellocatie Sportlaan 2-4 in Gemert zouden moeten worden hersteld:

  • -

    verankering waterberging en beplanting;

  • -

    vleermuizen onderzoek.

Stukken inzien

Het raadsbesluit bestuurlijke lus van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage. Maak een afspraak als u de plannen in het gemeentehuis wilt inzien. U kunt de stukken digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen tegen de aangebrachte wijziging (nieuw vaststellingsbesluit) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 28 januari 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2015 (partiële herziening)’ hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Gemert, 13 oktober 2017