Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2017, 58883Ruimtelijke plannenWijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376 en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder(ontwerp)

Logo Aalsmeer

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376 (NL.IMRO.0358.02L-OW01). Het wijzigingsplan wordt opgesteld om het initiatief tot het realiseren van een vrijstaande, particuliere woning in het lint van de Aalsmeerderweg mogelijk te maken.

Ter plaatse van de gewenste ontwikkeling geldt het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, waarin wordt bepaald dat het aantal woningen zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van genoemd bestemmingsplan niet mag worden vermeerderd. De gewenste ontwikkeling is met het oog op die bepaling in strijd met het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, welke de mogelijkheid biedt onderbouwd en onder een aantal voorwaarden woningen toe te voegen aan het bestaande lint. Het wijzigingsplan dat hier voor ligt geeft invulling aan deze wijzigingsbevoegdheid. Naast het wijzigingsplan is het vaststellen van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder noodzakelijk.

Ontwerpbesluit hogere grens waarden

Een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder is noodzakelijk voor de te realiseren woning. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Aalsmeerderweg en van het industrielawaai van Schiphol Oost. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai een ontheffing te verlenen. Ingevolge artikel 45 van de Wet Geluidhinder is het mogelijk om ook voor deze geluidsbelasting een ontheffing te verlenen.

Ter informatie:

Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage vanaf vrijdag 20 oktober 2017 tot en met donderdag 30 november 2017:

  • bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.

  • Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm, via deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen;

  • bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 12:30);

  • Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.02L-OW01

Zi enswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.