Uitvoering van de milieueffectrapportage voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, Ministerie van Economische Zaken

Ten behoeve van de vaststelling van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt een plan-MER opgesteld.

Ontwerp van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op grond van artikel 5 van richtlijn 91/676/EEG (verder: de Nitraatrichtlijn) moet Nederland een actieprogramma opstellen dat maatregelen bevat om de verontreiniging van water die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen, en verdere verontreiniging van dien aard te voorkomen.

In het actieprogramma worden maatregelen aangekondigd die worden uitgewerkt in wet- en regelgeving.

Ter uitvoering van deze Europese verplichting zal de Minister van Economische Zaken het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2018-2021 vaststellen.

Voor het vaststellen van het Actieprogramma is geen wettelijke procedure vastgesteld. Wel is op grond van de Wet milieubeheer voor dit Actieprogramma een plan-MER nodig. Om eenieder in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het ontwerp van het Actieprogramma en de plan-MER en daarop zienswijzen in te dienen, wordt de procedure uit de artikelen 3:11, 3:12, 3:15 en 3:16 uit de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Hoe kunt u reageren

Een ieder wordt de gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen op het ontwerp van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en op de plan-MER.

Het ontwerp van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de plan-MER en de overige relevante stukken liggen van 13 oktober tot en met 24 november 2017 ter inzage op het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Houd daarbij rekening met de reguliere openingstijden. Bij bezoek aan het Ministerie dient u voorts een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) te tonen.

Het ontwerp, het plan-MER en de overige stukken zijn daarnaast digitaal te raadplegen via de volgende website:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/13/bekendmaking-milieueffectrapportage-voor-het-6e-actieprogramma-nitraatrichtlijn

Van 13 oktober tot en met 24 november 2017 is iedereen in de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken. U kunt uw zienswijze digitaal via internet of schriftelijk per post of indienen.

Uw digitale reactie kunt u versturen aan PlanMERap6@minez.nl.

Uw schriftelijke reactie kunt u versturen aan

Ministerie van Economische Zaken

Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, t.a.v. Zienswijze 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en plan-MER

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Indien u uw zienswijze mondeling wenst in te dienen, kunt u hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van het programma mest, telefoonnummer 070-3798952.

Uw gemotiveerde reactie dient ten minste uw naam en adres te bevatten, de dagtekening en een omschrijving van uw reactie.

Vermeldt u bij uw reactie uw naam, adres, de dagtekening en een omschrijving van uw reactie.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na afloop van de ter inzage legging van zes weken worden de reacties gebundeld. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een ontvangstbevestiging. Het definitieve 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt vastgesteld, rekening houdend met de plan-MER en ingediende zienswijzen.

Naar boven