Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2017, 58481VerkeersbesluitenBesluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn op grond van artikel 15 Wegenverkeerswet 1994 inhoudende het instellen van een voorrangsregeling Woubrugseweg met fietspad Heuvelweg te Alphen aan den Rijn.

Logo Alphen aan den Rijn

De gemeente moet als wegbeheerder een verkeersbesluit nemen bij het plaatsen of verwijderen van sommige verkeerstekens. In het verkeersbesluit wordt afgewogen waarom verkeerstekens worden geplaatst of verwijderd.

Inleiding

De Woubrugseweg is een erftoegangsweg (30 km/h) die zich bevind aan de noordwestelijke rand van Alphen aan den Rijn in de richting van Woubrugge. Tussen de Jeltje de Bosch Kempenstraat en de Woubrugseweg ligt een vrij liggend (verplicht) fietspad. Deze sluit haaks aan op de Woubrugseweg. Bij de invoering van een maximumsnelheid van 30 km/u destijds is bewust gekozen om geen voorrangsregeling in te stellen omdat verkeer van rechts voor gaat op erftoegangswegen.

Recent heeft op deze kruising er een ongeval plaatsgevonden met zwaar letsel. Het college heeft besloten om op deze kruising de voorrang te gaan regelen. In dit geval zal het fietspad voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de Woubrugseweg.

Het verkeersbesluit wordt genomen overwegende:

  • 1.

    Gelet op de intensiteit, massa en snelheid van het verkeer op de Woubrugseweg in relatie tot de intensiteit, massa en snelheid van het fietsverkeer Heuvelweg, met name ter hoogte van de kruising;

  • 2.

    Gelet op de beperkte zicht van deze kruising;

  • 3.

    Gelet op het feit dat er recent in 2017 zich een ongeval heeft voorgedaan, met zwaar letsel, tussen een bestuurder van een snorfiets en een personenauto;

is er besloten het fietsverkeer vanaf de Heuvelweg voorrang te laten verlenen aan het verkeer op de Woubrugseweg. De voorrangsregeling biedt bescherming aan fietsers van en naar de heuvelweg.

De functie, vormgeving en gebruik van het fietspad is kleinschaliger in relatie tot de functie, vormgeving en gebruik van de Woubrugseweg, waarbij het logischer is om het fietsverkeer Heuvelweg voorrang te laten verlenen aan het verkeer op Woubrugseweg.

Overleg

Er heeft conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg plaatsgevonden met de door de korpschef van de nationale politie daartoe gemachtigde verkeersadviseur. Deze gaat akkoord met dit besluit.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

-op grond van artikel 15 en artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994; gelet op voorgaande overwegingen en tevens gelet op het bepaalde in artikel 12 en artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in verband met artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

besluiten tot:

het plaatsen van het bord B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg), met haaientanden op;

 Fietspad Heuvelweg wat aansluit op de Woubrugseweg te Alphen aan den Rijn.

Een en ander zoals op de bij dit besluit behorende bebordingstekening is aangegeven.

De in dit besluit genoemde borden zijn opgenomen in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Alphen aan den Rijn,

Namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

De teamleider Beleid en Regie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte,

R.de Jong

Dit besluit zal zowel aan de aanvrager als door publicatie in de Staatscourant, zie www.Officielebekendmakingen.nl, en in “Week in Beeld” van het Alphens Dagblad en de Gouwekoerier bekend worden gemaakt. Tevens zal dit besluit ter inzage worden gelegd bij de Informatiebalie in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit volgens de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn. (DigiD) nodig.