Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 58461Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunningMijndensedijk 34-36, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 13 oktober 2017 tot en met donderdag 23 november 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Mijndensedijk 34 Nieuwersluis ter inzage ligt.

Inhoud

Op de locatie van een voormalig garagebedrijf Mijndensedijk 34–36 te Nieuwersluis worden na sloop van alle (bedrijfs)bebouwing vijf appartementen met een parkeerkelder gerealiseerd.

Het ontwerpbesluit NL.IMRO.1904.OVMndensdk36NWS-OW01 is vanaf vrijdag 13 oktober 2017

te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Herstel gebrek eerdere kennisgeving

Het ontwerpbesluit heeft reeds vanaf 3 augustus 2017 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Na afloop van deze periode is gebleken dat de kennisgeving abusievelijk niet in de Staatscourant is geplaatst. Met de huidige kennisgeving wordt dit gebrek hersteld.

Reageren

Eenieder kan vanaf vrijdag 13 oktober 2017 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heren J. van Dam of J. Gijsen (14 0346).

Zienswijzen die reeds in de periode vanaf 3 augustus 2017 tot en met 13 september 2017 zijn ingediend, zullen bij de voorbereiding van het definitieve besluit op de aanvraag worden betrokken. Het is dus niet nodig om opnieuw zienswijzen in te dienen. U kunt uiteraard uw zienswijzen uiteraard wel aanvullen.