Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VughtStaatscourant 2017, 58246VerkeersbesluitenVught, Fysieke afsluiting Groenewouddreef en omgeving.

Logo Vught

[2017-08D]

Burgemeester en wethouders van Vught, 

Overwegende dat:

Wetgeving:

Van toepassing zijn:

De Wegenverkeerswet 1994, hierna te noemen WVW 1994, en

Het Besluit Administratie­ve Bepa­lingen inzake het Weg­ver­keer, hierna te noemen BABW, en

De Algemene wet bestuursrecht, hierna te noemen Awb,

Bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 18 WVW 1994 lid 1 sub d. het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd is tot het vaststel­len van ver­keersbe­sluiten in de gemeente Vught,

Overeenkomstig de mandaatregeling van de gemeente Vught het afdelingshoofd van de afdeling Realisatie en Beheer is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Openbaarheid en eigendom

De volgende voor het verkeer open­staande wegen niet in be­heer zijn bij het Rijk, een provin­cie of een water­schap:

Groenewouddreef

Gemeente Vught beheerder is van deze weg,

Gemeente Vught eigenaar is van de weg.

Doelstelling van het verkeersbesluit

Overeenkomstig artikel 21 BABW op de bovengenoemde wegen maatregelen worden genomen met als doel:

Het verzekeren van de veiligheid op de weg,

Het beschermen van weggebruikers en passagiers,

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Bovengenoemde doelstellingen worden nagestreefd door:

De veiligheid te verbeteren door maatregelen te treffen op de Groenewouddreef in de vorm van het plaatsen van een verzinkbare paal.

Overleg

Overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met vertegenwoordigers van de politie eenheid Oost Brabant, team Meierij.

Overwegingen

Op het perceel Groenewouddreef 12 een woning is gebouwd.

De bewoners een ontsluiting van en naar hun perceel hebben via de Groenewouddreef.

Vanuit verkeerskundig oogpunt het wenselijk is het verkeer zo snel mogelijk naar de hoofdwegenstructuur te leiden en in het geval van de Groenewouddreef 12 dit de N65 en/of de Boslaan betreft.

In de huidige situatie diverse fysieke afsluitingen in de directe omgeving van de woning Groenewouddreef 12 zijn gelegen.

Deze fysieke afsluitingen in het verleden zijn ingevoerd ten behoeve van het weren van doorgaand sluipverkeer (bij files op de N65) en ten behoeve van de sociale veiligheid (fysieke afsluitingen ontnemen mogelijke ontsnappingsroutes bij inbraken).

Voor de ontsluiting Groenewouddreef 12 is gekeken naar meerdere mogelijke routes.

In de huidige situatie de fysieke afsluitingen dusdanig zijn gelegen dat ontsluiting van de woning Groenewouddreef 12 via de Groenewouddreef – N65 de meest directe en snelste ontsluiting naar de hoofdwegenstructuur (de N65) is.

Bij het proces rondom de vaststelling van het bestemmingsplan voor de woning Groenewouddreef 12 (mondeling) de afspraak is gemaakt dat de Groenewouddreef ter hoogte van de N65 een fysieke afsluiting krijgt.

Op dit deel van de Groenewouddreef voornamelijk sprake is van overlast in de vorm van illegale afvaldumpingen, mogelijke (drugs)overlast , criminele activiteiten en/of ongewenste seksuele handelingen.

Deze afspraak voortvloeit uit het aspect “openbare orde en veiligheid”.

Op dit deel van de Groenewouddreef voornamelijk sprake is van overlast in de vorm van illegale afvaldumpingen, mogelijke (drugs)overlast , criminele activiteiten en/of ongewenste seksuele handelingen.

De Groenewouddreef in het Verkeer- en Vervoerplan is aangeduid als erftoegangsweg type 2, met een snelheidsregime van 60km/u.

De Groenewouddreef in het Verkeer- en Vervoerplan geen onderdeel uitmaakt van de gebiedsontsluitingsstructuur voor autoverkeer, hulpdiensten en/of busroutes.

De functie van de Groenewouddreef uitsluitend is gericht op het ontsluiten van de aangrenzende woningen.

Bij het plaatsen van een fysieke afsluiting rekening wordt gehouden met de beschikbare ruimte t.b.v. het eventueel keren en/of de bereikbaarheid van percelen (waaronder de toegang van de agrarische kavels in de Groenewouddreef).

Er een overleg heeft plaatsgevonden met de eigenaren van de agrarische kavels in de Groenewouddreef en zij hebben aangegeven akkoord te zijn met een fysieke afsluiting door middel van een verzinkbare paal.

De eigenaren van de agrarische kavels in de Groenewouddreef een code krijgen van de verzinkbare paal zodat zij te allen tijde hun percelen kunnen bereiken.

Op basis van bovenstaande overwegingen te stellen is dat voor een fysieke afsluiting door middel van een verzinkbare paal aan het begin van de Groenewouddreef (N65) voldoende draagvlak is en deze geen nadelige consequenties heeft voor de bereikbaarheid, veiligheid of bruikbaarheid van de omliggende wegen en percelen.

Met de doelstellingen van het verkeersbesluit het belang van de bewoners Groenewouddreef 12 wordt gediend en het algemeen belang niet onevenredig wordt geschaad.

Besluiten:

Overeenkomstig artikel 15 WVW 1994, en

Overeenkomstig de artikelen 12 en 18 BABW,

Tot het nemen van de navolgende verkeersmaatregel: Het plaatsen van een verzinkbare paal conform bijgevoegde tekening nr. EBA VKB 2017-08D.

En voorts:

De verkeersmaatregelen tevens vast te hebben gelegd op tekeningnummer EBA VKB 2017-08D

Deze tekeningen als bijlage bij dit besluit is gewaarmerkt,

Overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren,

Overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend,

Overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van zes weken is verstreken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.

Aldus besloten te Vught, 5 oktober 2017

Namens burgemeester en wethouders van Vught,

manager van de afdeling Realisatie en Beheer,

A. Uzunić-Avdić

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught, Postbus 10100, 5260 GA Vught. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.