Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstStaatscourant 2017, 58242VerkeersbesluitenIndividuele gehandicaptenparkeerplaats ter plaatse van de Nieuwe Veldjesin Twello

Logo Voorst

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOORST;

gelet op artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het Mandaatbesluit 2004;

overwegende:

dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens als bedoeld in paragraaf 4 van het BABW een verkeersbesluit vereist is;

dat er gevraagd is om een individuele gehandicaptenparkeerplaats te realiseren aan dan wel in de directe nabijheid van de Nieuwe Veldjes in Twello;

dat in verband met de realisatie van een gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbord als bedoeld in paragraaf 4 van het BABW vereist is;

dat het daarbij gaat om plaatsing van verkeersbord E6 van bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

dat op grond van artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met het regionale politiekorps en dat van die zijde geadviseerd wordt in te stemmen met de komst van de desbetreffende gehandicaptenparkeerplaats;

dat er vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid noch anderszins bezwaar bestaat tegen realisatie van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Nieuwe Veldjes in Twello;

B E S L U I T E N:

tot plaatsing van een bord invalidenparkeerplaats (E6 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990), voorzien van een onderbord in de vorm van een kentekenplaat met daarop het kenteken van het voertuig van betrokkene ter plaatse van de Nieuwe Veldjes in Twello.

Twello, 28 september 2017

namens burgemeester en wethouders,

Cees Morren

juridisch beleidsadviseur openbare ruimte

Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de voorgeschreven wijze.

Bezwaar

Artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar tegen dit besluit bij ons college te maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn begint met ingang van de dag na die waarop wij dit besluit hebben verzonden. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Met het oog op schorsing kan de indiener van een bezwaarschrift tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) vragen een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.