Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 58183Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘De Riethorst’

Logo Geertruidenberg

Op 28 september 2017 is het bestemmingsplan ‘de Riethorst’ (IMRO-nummer NL.IMRO.0779.GBBPRIETHORST-vs01) ongewijzigd vastgesteld (artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

 

Het huidige verzorgingshuis De Riethorst in Geertruidenberg wordt vervangen. Tevens worden er 29 grondgebonden woningen gebouwd. Omdat voor deze ontwikkeling het planologische kader aangepast moet worden is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.

 

Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan vormt het welstandskader voor de verdere ontwikkeling.

 

Communicatie

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van vrijdag 13 oktober t/m 23 november 2017 inzien in de gemeentewinkel (op afspraak), via www.ruimtelijkeplannen.nl en 0779.ropubliceer.nl. Het beeldkwaliteitsplan maarkt onderdeel uit van de huidige welstandsnota van de gemeente Geertruidenberg, te weten ‘Welstandsnota 2012’. U kunt het beeldkwaliteitsplan op afspraak inzien op het gemeentekantoor.

 

Beroep

Tegen het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan belanghebbenden gedurende de hierboven genoemde inzagetermijn schriftelijk beroep instellen. Dit kan alleen als u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan op tijd aan de gemeenteraad/het college kenbaar heeft gemaakt of als u als belanghebbende kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

U kunt het beroepschrift richten aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA ’s-Gravenhage

 

Het instellen van beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

 

Het bestemmingsplan treedt in werking op 24 november 2017, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Het beeldkwaliteitsplan moet worden aangemerkt als een beleidsregel. Hiertegen kan geen beroep worden ingesteld.