Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2017, 58132Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Floreffestraat 66 te Someren

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 13 oktober 2017 het ontwerpbestemmingsplan “Floreffestraat 66” en het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet Geluidhinder gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 23 november 2017.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Floreffestraat 66” voorziet in het veranderen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming, om de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk te maken. Het ontwerpplan staat het toe om dichter op de straat te bouwen. De maximale goot- en nokhoogte van de woningen mag respectievelijk 6 en 11 meter bedragen.

Hogere waarden

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder ten behoeve van de twee te realiseren woningen op het perceel Floreffestraat 66 in verband met het wegverkeerslawaai van de Floreffestraat.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het bestemmingsplan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017015-OW01. Op de gemeentelijke website www.someren.nl is een verwijzing geplaatst naar het digitale bestemmingsplan.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunnen mondelinge en schriftelijke zienswijzen worden ingediend door:

  • Een ieder over het ontwerpbestemmingsplan ‘Floreffestraat 66’. U dient uw zienswijze te richten aan de gemeenteraad van Someren.

  • Belanghebbenden over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder. U dient uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.