Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2017, 58124Benoemingen en ontslagen

Besluit houdende nr. 2017001690 verlening van ontslag aan J. A. Hennis-Plasschaert als Minister van Defensie

Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 4 oktober 2017, kenmerk 3213478;

Gezien de ontslagaanvraag van J. A. Hennis-Plasschaert, als Minister van Defensie, van 3 oktober 2017;

Gelet op artikel 43 van de Grondwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Onze Minister van Defensie, J. A. Hennis-Plasschaert, op haar verzoek met ingang van 4 oktober 2017 op de meest eervolle wijze als zodanig ontslag te verlenen onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door haar aan Ons en het Koninkrijk bewezen.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

Wassenaar, 4 oktober 2017

Willem Alexander

De MIinister-President,

Minister van Algemene Zaken, M. Rutte