Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2017, 57808Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Landgoed Rozephoeve, deelgebied Heibloemdijk ongenummerd gewijzigd vastgesteld en beeldkwaliteitplan vastgesteld

Logo Oirschot

 

Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad van Oirschot het bestemmingsplan “Landgoed Rozephoeve, deelgebied Heibloemdijk ongenummerd” met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPBGHEIBLOEMDKONG-VAST gewijzigd vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook besloten daarbij geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Inhoud van het bestemmings plan

Het Landgoed Rozephoeve wil een landgoedontwikkeling realiseren in de gemeenten Oisterwijk en Oirschot. Deze bestaat uit de realisatie van natuur, een hoofdmoment en poortwoningen op Oisterwijks grondgebied en twee poortwoningen op Oirschots grondgebied. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan gaat over de twee poortwoningen die zijn gesitueerd ten zuidwesten van Heibloemdijk 6 in Oirschot en ontsloten vanaf de Heibloemdijk. Het gaat om het perceel kadastraal bekend gemeente Oirschot sectie H, nummer 1249.

Beeldkwaliteitplan

Om de beeldkwaliteit van dit plan te waarborgen is een beeldkwaliteitplan vastgesteld. Dit beeldkwaliteitplan is een verplichte leidraad voor de welstandstoetsing voor de woningen in dit plangebied.

Wijziging en

Het ontwerpbestemmingsplan is naar aanleiding van een zienswijze gewijzigd. Het bouwvlak is 50 meter in zuidelijke richting verschoven en een bouwhoogte van minimaal 10,06 meter boven NAP is opgenomen in de regels.

Geen reactieve aanwijzing van de provincie

Wij hebben het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken op 27 september 2017 naar de provincie Noord-Brabant gestuurd. De provincie heeft laten weten dat er geen reden is om een reactieve aanwijzing te overwegen.

Beroepsmogelijkheid

Wij leggen het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 12 oktober 2017 voor de duur van 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan raadplegen via de link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0823.BPBGHEIBLOEMDKONG-VAST

Ook kunt u het plan inzien bij de Centrale Balie van het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Om het plan in te zien, kunt u een afspraak inplannen. De beroepstermijn loopt met ingang van 13 oktober t/m 23 november 2017. Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dit kan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in ’s-Gravenhage.

Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • -

    die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;

  • -

    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • -

    die beroep aantekent tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden die beroep hebben ingediend kunnen, naast het beroepsschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op het verzoek is beslist.