Bekendmaking vaststelling uitwerkingsplan Parkwijk, Langerak, Uitwerkingsplan Kop Amaliapark met omgevingsvergunning

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 12 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage liggen:

- het op 3 oktober door het college ongewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan Parkwijk, Langerak, Uitwerkingsplan Kop Amaliapark, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.UPPARLANKOPAMALIAP-VA01.gml;

- de omgevingsvergunning (HZ_WABO-16-40183) voor de bouw van een kerk en maximaal 26 appartementen.

 

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in de wijk Parkwijk in Leidsche Rijn. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Eerste Westerparklaan in het westen, de Monarchvlinderlaan in het noorden, het Prinses Amaliapark in het oosten en de HOV busbaan Parkwijk in het zuiden. Het doel van het uitwerkingsplan is de nieuwe ontwikkeling, de bouw van een kerk en maximaal 26 appartementen, juridisch-planologisch mogelijk te maken. Het plan is een nadere uitwerking van het bestemmingsplan Parkwijk, Langerak, waarin de kaders voor deze uitwerking zijn vastgelegd.

 

Coördinatie

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening).

 

Inzien

Het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning liggen ter inzage van donderdag 12 oktober 2017 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 22 november 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

 

Het uitwerkingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staat ook de omgevingsvergunning.

 

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan heeft ingediend en door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het uitwerkingsplan heeft ingediend.

 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

 

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

 

Naar boven