Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2017, 5765Ruimtelijke plannenKennisgeving Ontwerp provinciaal inpassingplan Brug Ouderkerk

Logo Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben bij besluit van 17 januari 2017 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Brug Ouderkerk en het Ontwerpbesluit hogere

waarden (Wet geluidhinder) vrijgegeven voor de ter inzage legging. Het ontwerp PIP en het Ontwerpbesluit hogere waarden liggen op grond van afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht en art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 26 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 voor een ieder ter inzage.

 

Provinciaal inpassingsplan

Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Het PIP Brug Ouderkerk maakt de vervanging van de huidige brug Ouderkerk mogelijk. De huidige verkeerskundige situatie in de directe omgeving van de brug is ook niet optimaal. Aan zowel de oost- als westzijde van de brug is sprake van overbelaste kruispunten. Onderdeel van het project is de herinrichting van de N522 (Burg. Stramanweg /Oranjebaan) aan weerszijden van de brug.

 

Waarom een nieuwe brug Ouderkerk?

De huidige brug in Ouderkerk aan de Amstel is aan het einde van de technische levensduur en kan de huidige verkeersstromen niet langer goed verwerken. Daarom hebben de provincie Noord-Holland, gemeente Amstelveen, gemeente Ouder-Amstel en Vervoerregio Amsterdam een voorkeur uitgesproken voor een nieuwe en bredere brug. Bovendien is de huidige verkeerskundige situatie in de directe omgeving van de brug niet optimaal. Aan zowel de oost- als westzijde van de brug zijn de kruispunten overbelast. Dit leidt tot knelpunten op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid. Onderdeel van het project is dan ook de herinrichting van de N522 aan beide kanten van de brug. Het huidige kruispunt van de Oranjebaan met Amsteldijk Noord/Amstelzijde verdwijnt op de huidige locatie en wordt meer naar het westen aangesloten op de nieuw aan te leggen verbindingsweg en de gemeentelijke weg naar Amstelslag. Door het realiseren van deze verbeteringen wordt de situatie voor alle weggebruikers veiliger.

 

Ontwerp besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Bij de vaststelling van het PIP dient de Wet geluidhinder in acht te worden genomen. Er is daarom onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op geluidgevoelige bestemmingen. Uit dit onderzoek blijkt dat op een aantal adressen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde

uit de Wet geluidhinder. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn van plan hogere waarden vast te stellen voor de volgende adressen:

Amsteldijk Noord 1-C,

Amsteldijk Noord 2,

Amsteldijk Noord 3,

Amsteldijk Noord 4,

Amsteldijk Noord 5,

Amsteldijk Noord 6,

Amsteldijk Noord 7,

Amstelzijde 81,

Hoger Einde Noord 29

Hoger Einde Noord 30.

 

U kunt de ontwerpbesluiten inzien

Het ontwerp PIP ligt inclusief bijbehorende stukken, vanaf 26 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 ter inzage:

Bij het Noord-Hollands Archief van de Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Uitsluitend op afspraak via nummer 023-514 4440.

Gemeentehuis Ouder Amstel, Vondelstraat 1, 1191 BD Ouderkerk aan de Amstel

Gemeentehuis Amstelveen, Nieuwer Amstel 1, 1182 JR Amstelveen

Voor de actuele openingstijden van het Gemeentehuis van Amstelveen en het Gemeentehuis van Ouder-Amstel verwijzen wij u naar de websites: www. amstelveen.nl en www.ouder-amstel.nl

Vanaf 26 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 zijn de stukken ook digitaal in te zien op:

Op www.ruimtelijkeplannen.nl

Op www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Inspraak/Terinzageleggingen.htm

 

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 15 februari 2017 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd over het Ontwerp PIP. De bijeenkomst wordt gehouden in:

• Gemeentehuis Ouder-Amstel, Vondelstraat 1

1191 BD Ouderkerk aan de Amstel

Van 16.00 uur tot 20.00 uur

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen, zowel over de plannen Brug Ouderkerk als over het formele verloop van de procedures en de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen.

 

Hoe kunt u reageren?

Iedereen kan tot en met woensdag 8 maart 2017 een zienswijze naar voren brengen over het Ontwerp PIP Brug Ouderkerk. Ten aanzien van het bij het Ontwerp PIP horende ontwerpbesluit

tot vaststelling van hogere geluidswaarden kan alleen door belanghebbenden een zienswijze kenbaar

worden gemaakt. In uw zienswijze geeft u aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbesluit.

Geef het duidelijk aan als u een ontvangstbevestiging wilt of als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden.

Voor het ontwerp PIP kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. de heer A. Akkies, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Onder vermelding van zaaknummer 872246.

Over het bij het ontwerp PIP behorende ontwerpbesluit hogere geluidswaarden kunnen belanghebbenden een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, afdeling Beleid/RO, de heer J.A. Oortman Gerlings , Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Onder vermelding van zaaknummer 891545.

 

U kunt er ook voor kiezen uw zienswijze mondeling te geven. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw I. de Ridder-van Tuijl, via het algemene telefoonnummer van de provincie Noord-Holland: 023 514 31 43.

 

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het Inpassingsplan Brug Ouderkerk. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 gebeuren. In een Nota van Beantwoording wordt toegelicht óf en in hoeverre de zienswijzen aanleiding geven tot wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit. Als de zienswijzen daartoe aanleiding geven, zal het PIP daarop worden aangepast. Het PIP zal vervolgens, na het doorlopen van de daarvoor geldende, ter vaststelling aan Provinciale Staten worden aangeboden. Na vaststelling van het PIP door Provinciale Staten zal het besluit tot, evenals de bijbehorende stukken, vervolgens voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd.

Dit besluit zal via dezelfde media bekend gemaakt worden als het besluit over het ontwerp PIP.

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht op het Ontwerp PIP. Wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze kenbaar te hebben gemaakt, kan eveneens beroep instellen. Indien het PIP gewijzigd is ten opzichte van het ontwerp, is er ook mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de gewijzigde onderdelen, waartegen geen zienswijzen zijn ingediend.

 

Crisis- en Herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en Herstelwet (CHW) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is aan de orde na de vaststelling van het PIP. De CHW is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de brug Ouderkerk zie: www.noord-holland.nl