Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2017, 57645VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT - instellen geslotenverklaring in beide richtingen uitgezonderd hulpdiensten, Terraweg Best

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan – Beleidsnota – Waar willen we naartoe? (februari 2008);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit verkeersbesluit afdeling 3.4; de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is;

Het feit dat de behandelend ambtenaar van de afdeling Uitvoering bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Een geslotenverklaring voor beide richtingen uitgezonderd hulpdiensten in te stellen op de 2e toegangsweg van en naar de Terraweg.

Motivering

De Bewoners van de Terraweg hebben op dit moment één weg waarmee ze hun woningen kunnen bereiken en verlaten. Deze weg is ook de enige toegangsweg voor de hulpdiensten. Bij een calamiteit op deze weg, de A2 of het Wilhelminakanaal is het voor hulpdiensten niet mogelijk om de woningen te bereiken. Om de bereikbaarheid van de hulpdiensten voor de woningen aan de Terraweg te garanderen, wordt een 2e toegangsweg aangelegd. Deze toegangsweg komt aan de oostzijde van de Terraweg en verbindt deze met de Ekkersweijer.

De bestaande toegangsweg naar de woningen op de Terraweg voldoet om het verkeer dat de woningen genereert af te wikkelen. Het is daarom niet noodzakelijk dat het verkeer gebruik gaat maken van de 2e toegangsweg.

Om de bereikbaarheid van de hulpdiensten te verbeteren en te garanderen is het noodzakelijk dat de hulpdiensten gebruik kunnen maken van de 2e toegangsweg en dat deze vrij is van enig verkeer.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  Het instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen, uitgezonderd hulpdiensten, door het plaatsen van verkeersbord model C01 uit bijlage I van het RVV 1990 met onderbord ‘’uitgezonderd hulpdiensten’’ op de 2e toegangsweg aan het oosten van de woningen op de Terraweg;

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening.

 • 3.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn.

 • 4

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Beroep

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd. U kunt alleen beroep instellen als u tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingediend in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijzen heeft ingediend.

Als u een beroepschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

 

04-10-2017

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Sebastiaan Spetter

Verkeerskundig medewerker